א ש 2 א ש - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6886 עמוד 66 מתאריך 23/09/2014

  ... 08085 ש/: ר ל 0, רהט 49960020 !אלנו לע• יוחף ייצול לרעה 14/08/54 10־00־10910 2<0<0f59 עלי; 89 2/0, רהט 3!4;150;!145 !?!:ו ^יד׳ר־-^ן יורה ייצול לרעה 115/52/56 12־12־94108 382!53 הע ח 238/0, ערערה־ביגב 3420 :41:6(3 ...

 2. גיליון 6886 עמוד 79 מתאריך 23/09/2014

  ... 9י09י יאשיהו ו9/2,ערד 82ו559וי קוניק דנה 6י/04/04 0י :יי 4י/09/ו0 14־?»0ייי5י ־!2063; שד' בגין מנחם 6י/ו2,אשקלון 896יי0ו00 קיפניס בוטמן יאני 6י/05/י0 0י :4י 4י/09/ו0 14־09י7064י 4י206 דפנה 0/י3,א שקלון 83394י40 ...

 3. גיליון 6886 עמוד 80 מתאריך 23/09/2014

  ... 09:00 11/05/16 10/09/14 06170-06-13 30C6.3<^ ש א שכול צ 851/1,קריית שמתה 4,נ3!,נ3!510 דהן לירז 11:30 18/05/16 07/01/14 54929-01-13 3f5!308, בועינה 0/0,בועיינה-נוג'ידא 30585519 דלאשה עלי 09: 30 93/05/16 09/01/14 ...

 4. גיליון 6884 עמוד 4 מתאריך 21/09/2014

  ... שינוי    ג/ 322/ א/ ש/ 316 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ״שוב: קיסריה. . אזור תעשיה צפוני. רחוב הברקת מיבנן 25. גושים וחלקות: גוש: 12408, מוסדר, חלקות במלואן: 23. גושים ישנים: גוש נוכחי: 12408 - גוש ישן: 10658. מטרת התכנית: תוספת זכויות בנייה במבנה קיים. עיקרי הוראות ...

 5. גיליון 6884 עמוד 7 מתאריך 21/09/2014

  ... 120, 125 - 134, 136 - 176, 179 - 183. גוש: 10495 חלקי חלקות: 2, 22- 25, 72- 75, 121- 124, 135, 177, 178. גוש: 10496 חלקות במלואן: 1 - 115. מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים בת כ- 4478 יחידות דיור, לצורך הרחבת השטחים לפיתוח בקרית ביאליק, מצפון לשכונת גבעת הרקפות. עיקרי הוראות התכנית: א ...

 6. גיליון 6884 עמוד 11 מתאריך 21/09/2014

  ... חפאג/ ד/ 1161/ חכ/ 306 8/ 28/ 2 חפאג/ 812 ג/ 760 חפאג/ 556 ש/ במ/ 506/ א השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ״שוב: אור עקיבא . שטחים מזרחית לכביש מס' 2 באור עקיבא ממערב - רח' ביאליק ממזרח - רח' מנחם ציוני מדרום - רח' הרצל מצפון - רח' דוד אלעזר גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 10615 חלקות ...

 7. גיליון 6884 עמוד 12 מתאריך 21/09/2014

  ... קביעת זכויות בנייה למסחר מקומי בהיקף מרבי של 3500 מ"ר שטח עיקרי, משולב במגורים. ח.    קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ט.    קביעת הנחיות לעיצוב הבניינים ולהשתלבותם במרקם. י. קביעת קו מגרש 83 מ' מציר דרך ארצית מס' 2. יא. קביעת גבול חניה תת"ק מתחת לשצ"פ 78 מ' מציר דרך ארצית מס' 2. יב ...

 8. גיליון 6881 עמוד 10 מתאריך 17/09/2014

  ... והמבקשת: הרמטיק נאמנות (1975) בע׳מ, ח׳׳פ 51-070519-7, מרח' היצירה 3, בית ש.א.פ (קומה 7), רמת גן 52521, טל' -03 6138484, פקס' 03-6138585. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.7.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום ...

 9. גיליון 6879 עמוד 3 מתאריך 16/09/2014

  ... כ׳׳א באב התשע׳׳ד (17 באוגוסט 2014) (חמ 3-2) יוסי אזריאל יושב ראש הוועדה המקומית _    לתכנון ולבנייה קריות 1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307. 2    ע׳׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32. 3    ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 122. הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה ...

 10. גיליון 6878 עמוד 13 מתאריך 14/09/2014

  ... בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 2.9.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יועץ המס דוד פלר, מרח' דיזנגוף 24, נתניה, למפרק החברה ...