א ש 2 א ש - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6837 עמוד 26 מתאריך 15/07/2014

  ... ש.ג. אביב בע״מ (ח”פ 51-265360-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום ...

 2. גיליון 6836 עמוד 29 מתאריך 14/07/2014

  ... שינוי    כס/    331/ א שינוי    כס/    1/    1 שינוי    כס/    331/ ב השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ״שוב: כפר סבא רחוב: ירושלים 65 . בצפון מגרש 349 במזרח רח' ירושלים, בדרום מגרש 552, במערב ש.ב.צ - 379. גושים וחלקות: גוש: 6431 חלקות במלואן: 372. מטרת התכנית: 1 ...

 3. גיליון 6836 עמוד 38 מתאריך 14/07/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. שלומי זיגדון, עו״ד, מפרק ש. אל צפון נדל׳׳ן בע׳׳מ (ח״פ 51-384899-4) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית ...

 4. גיליון 6836 עמוד 41 מתאריך 14/07/2014

  ... המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אורי קורן, מפרק ש.ק.ד. פרופיט ייעוץ פרישה פנסיה ושכר בע״מ (ח׳׳פ 51-342819-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל ...

 5. גיליון 6836 עמוד 46 מתאריך 14/07/2014

  ... ביום 26.6.2014, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מריו זוזל, מרח' פלמ׳׳ח 45, חיפה, למפרק החברה. מריו זוזל, מפרק א.ש.ר. ספרינג סחר בע״מ (ח״פ 51-415480-6) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...

 6. גיליון 6835 עמוד 13 מתאריך 14/07/2014

  ... ש/ מק/ 383/ א ש/ מק/ 950/ א ש/ 123 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ״שוב: פרדס חנה-כרכור רחוב: אלחריזי 26 . קואורדינטה 199250 :X קואורדינטה 708250 :Y גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 10073 חלקות במלואן: 155. גוש: 10073 חלקי חלקות: 171. מטרת התכנית: תוספת של 2 יחידות דיור ...

 7. גיליון 6835 עמוד 16 מתאריך 14/07/2014

  ... גוש: 12422 חלקי חלקות: 2, 9 - 11. גוש: 12423 חלקות במלואן: 2 - 7, 9, 12, 14 - 15. גוש: 12423 חלקי חלקות: 8, 13. מטרת התכנית: עריכת תכנית מתאר מפורטת לאזור המגורים בקיבוץ רגבים במגמה לאפשר: א.    חלוקת אזור המגורים בישוב הוותיק למגרשי מגורים לחברים ותוספת מגרשי מגורים בתוך שטח התכנית ע ...

 8. גיליון 6835 עמוד 17 מתאריך 14/07/2014

  ... איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: מספר התכנית ש/ מק/ 950/ א ש/ 67 ש/ 11 ש/ 1121/ א מק/ ש/ 961/ א סוג היחס    מספר התכנית שינוי    ש/ 188 שינוי    ש/ 54 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם ...

 9. גיליון 6835 עמוד 22 מתאריך 14/07/2014

  ... שינוי נת/ 319 שינוי נת/ 433 שינוי נת/ 100/ ש שינוי נת/ 250 שינוי נת/ 260 שינוי נת/ 400/ 7 שינוי נת/ 100/ ש/ 1 שינוי נת/ 324/ 2 שינוי השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ״שוב: נתניה ...

 10. גיליון 6835 עמוד 27 מתאריך 14/07/2014

  ... בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דובנוב 18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שחר אלדר, עו״ד, מפרק א.ש. שחם אחזקות והשקעות בע״מ (ח״פ 51-452822-3) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...