א ש 2 א ש - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6835 עמוד 30 מתאריך 14/07/2014

  ... 31.8.2014, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' בלינסון 27, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. נתן חיים, מפרק א.ש. מפעלי צדק חברתי בע״מ (ח״פ 51-470047-5) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6835 עמוד 37 מתאריך 14/07/2014

  ... מ.ש.מ קבוצת עידן כח אדם בע״מ (ח״פ 51-507092-8) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה ...

 3. גיליון 6834 עמוד 20 מתאריך 10/07/2014

  ... בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' ה״א באייר 34, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ארד בנימין, מפרק יובל - אפיקי השקעות חכמות בע״מ (ח״פ 51-385668-2) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 4. גיליון 6832 עמוד 9 מתאריך 07/07/2014

  ... מטרת התכנית: שינוי בקווי הבניין. עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בניין קדמי מ-5 מ' ל-3-2 מ'; ב) שינוי קו בניין אחורי מ-5 מ' ל-2 מ'. כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן ...

 5. גיליון 6831 עמוד 12 מתאריך 07/07/2014

  ... ישראל נעים הילל 2 2/ 0803520 ארעבי אעיעזר 12/ ^0^^05 יענו ואשל 12/ ^0^^10 ב־־לון מר־־ם נעמן עדית 12/ ^0001 בן חקרי ן שוה 12/ ^00800 קן חורין יורל 1/190054 ווכמןיפים 0ר1/1900 ^:ןקק־ן יעקר ...

 6. גיליון 6831 עמוד 16 מתאריך 07/07/2014

  ... פולין בוריס ׳וס^־־י־^ו סוא עד ז הרה 1/70988 רתאות גלייט לעל )לילק 1׳1/7077 מעת א ל ב 70985/י ו2וEייו: י יא רן לססודר 0/709^^ רוץ מרדהי 0/70989 עלחיאוי רחל 0■׳1/7098 פמר ש רה י37ייו70/ 1 ...

 7. גיליון 6831 עמוד 18 מתאריך 07/07/2014

  ... נ^דול חוה <2 ו^ו4^/ 1 כזתר^־י׳ל א נה 1/34315 קובל מישל קליר 1 /34318 לiופיתמן קזילרה 1 /34315 וינר נווובוה 1/34311 ארובה ריבל 6 3802/י עורב רחלי 1 /34320 הרשקוביא חנה 1/34323 נספיי־א רעיה ...

 8. גיליון 6831 עמוד 33 מתאריך 07/07/2014

  ... ש בןגוריון 865/8,אור עקיבא 27כ74740י קהר א^כ:ה 19: 00 2נl/29/26 KK):! 4-04-14 14072 טאומפלדור 4/2,קריימ ים 96כ0כ7^ רחמימור סבינה 09:00 22/20/26 02/02/24 24ו04ו02712 17000 רממין4ר2,לזריית ים 00778328י רחמנוב ר־וד ...

 9. גיליון 6831 עמוד 36 מתאריך 07/07/2014

  ... ש דייגים 1122/4,טבריה 555770O ממאן שמעון 09: 30 25/01/16 02/06/14 14־4 9322-0 44984 טורעאן0/0,טורעאן 407:18:6 נסאר מעאלי 09:00 25/01/16 02/06/14 14־4-18 2 19 40821 חאלת א-דיר 11/6,נצרת 28152898 נסראוי נעים ...

 10. גיליון 6831 עמוד 44 מתאריך 07/07/2014

  ... ש מחמי 19/2, טירת כרמל 11281042 חתיכה חיפי מחיקת בקשה 23/04/12 10־09־22792 10038 אושה 27א, קרית מוחקין• 10221001 יתח שרה מחיקת בקשה 27/03/14 12־05־42943 26069 כוון־ מכר 0/0, ג׳דידה־מכר 25331600 כיאל סלפה ...