א ש 2 א ש - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6831 עמוד 47 מתאריך 07/07/2014

  ... 2 7343 בן עפי 32/6, קרית אתא 27951661 כהן רון 12/05/12 12־07־52822 16593 באקה אל-גרביה 0/0, טאקה גרביה 00809651 לחאע א לסייד אולגח גורדון, עו״ד, חיפה מחוז באר שבע הודעות על הכרזת פשיטת רגל תאריך מתו צו פשיטת רגל מס. תיק ...

 2. גיליון 6831 עמוד 70 מתאריך 07/07/2014

  ... מס. תיק 2יהמ״ ש מס׳ תיק כנ״ר כתובת ת״ז שם החיי2/ת 28/05/14 05372-06-03 12181 שבט דן 22/5, !אשדוד 23221251 אברהם רחמים 23/03/14 22080-05-03 12246 יצחק עודה 654/2, ירוחם 79224ר39 אדרי מי רב 06/04/14 ...

 3. גיליון 6830 עמוד 36 מתאריך 06/07/2014

  ... ערן גלזר, מפרק ש.ל. המרכז לאורטופדיה מתקדמת בע״מ (ח״פ 51-448915-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של ...

 4. גיליון 6829 עמוד 6 מתאריך 02/07/2014

  ... אביבית מאור-נמרודי יושבת ראש הוועדה המקומית _    לתכנון ולבנייה רמת גן 2 ע״ר 1943, תוס' 1, עמ' 32. הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965 ...

 5. גיליון 6829 עמוד 11 מתאריך 02/07/2014

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רח' המלכים -גוש 8272, ח׳׳ח 126, 209, 212; גוש 8273, ח׳׳ח 2. עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים לצורך קביעת תוואי רח' המלכים; ב) קביעת קווי בניין. (2) ”תכנית מפורטת מס' נת/מק/366/ד/3”, שינוי לתכניות נת/7/400, נת/366/ד ...

 6. גיליון 6829 עמוד 29 מתאריך 02/07/2014

  ... דניאל עשור, רו״ח, מפרק ב.ש. יעל יזמות עילית לבניה בע״מ (ח״פ 51-493961-0) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה ...

 7. גיליון 6829 עמוד 32 מתאריך 02/07/2014

  ... א.ש. כספים בע״מ (ח״פ 51-077425-0) מ.מ.ת.נ. בע״מ (ח״פ 51-341609-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 30.3.2014 ...

 8. גיליון 6829 עמוד 35 מתאריך 02/07/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שרה דיין־ינאי, עו״ד, מפרקת א.ש.ד. עץ בע״מ (ח״פ 51-267433-4) (בפירוק מרצון ...

 9. גיליון 6828 עמוד 10 מתאריך 30/06/2014

  ... בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 1 . בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י, ובהתאם לתכנית מס' ש/409, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3857, התשנ׳׳א ...

 10. גיליון 6827 עמוד 9 מתאריך 29/06/2014

  ... 2) ”תכנית מפורטת מס' מי/151-0128967”, שינוי קווי בניין, מגרש 227, צור הדסה, שינוי לתכנית מי/520/א. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צור הדסה - גוש 29883, חלקה 40 בשלמותה; מגרש 227 בשלמותו מתכנית 520/א; שטח התכנית: 588. מטרת התכנית: שינוי קווי בניין אחורי וצדי במגרש ...