א ש 2 א ש - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6827 עמוד 10 מתאריך 29/06/2014

  ... 2) ״תכנית מס' 354-0121517״, שינוי לתכנית מיתאר ען/301. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אום אל פחם - גוש 20343 מוסדר, חלק, ח״ח 1; גוש 20434 מוסדר, חלק, חלקה 14 בשלמותה, ח״ח 40. עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה בלא הסכמת הבעלים; ב) הרחבת דרך בתוואי המאושר: ג) שינוי בקווי ...

 2. גיליון 6827 עמוד 11 מתאריך 29/06/2014

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, שכי יעלים, מבנה מגורים במגרש 251/1; שטח התכנית: 728 מ”ר. עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת 2 יח׳׳ד לבית 251/1 בלבד, בלא שינוי בסך כל השטח העיקרי, הגדלת מס' יח”ד בלא שינוי בסך כל השטחים המותרים; ב) שינוי ברום גובה אבסולוטי ב-70 ס”מ - קיים - 7.5 מ', מוצע - 8.20 מ' ...

 3. גיליון 6826 עמוד 24 מתאריך 26/06/2014

  ... א שינוי    ש/ ד/ 1311 שינוי    ג/ 39 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ״שוב: בנימינה-גבעת עדה. דרום בנימינה, צמוד ומדרום לדרך הבורג' גושים וחלקות: גוש: 10161 חלקות במלואן: 22 - 23. גוש: 10161 חלקי חלקות: 24 - 26. גוש: 10163 חלקות במלואן: 16. גוש: 10163 חלקי חלקות: 2, 19 - 20, 38 ...

 4. גיליון 6826 עמוד 25 מתאריך 26/06/2014

  ... נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי: 353-0128405 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס    מספר התכנית שינוי    ש/ 1149 שינוי    ש/ 1121/ א ...

 5. גיליון 6825 עמוד 3 מתאריך 25/06/2014

  ... 18872ז 1/1 2/12/2013 0 כלן רחל קלן וה ודה 1/188870 2011/ ו06/0 סריקוב מלכה פואנימוב אליהו 1/188881 01/01/2013 אהברס עליזה כהו־ יזנק שאול 1/188882 26/08/1 nn ש רגאי דב נס^־1;י^י ב ברהק 1/1 88882 30/01/2014 הריס קורין ...

 6. גיליון 6825 עמוד 6 מתאריך 25/06/2014

  ... בו/קילה יג־:ז^ב ־־217 1^4, ־ צתאוה שבשדה ג׳מאל 2/21262 הבטח ש דוז־ בביליון דנה 1<2e ו2/ ־ ל/ חיה ־25־2/־ לן שושן ח/יבה 255־2/־ בר/טיג אי/יב 68 2־2/־ הר/טיג אנפנה 250־2/־ לרדוש אראב ...

 7. גיליון 6825 עמוד 16 מתאריך 25/06/2014

  ... מדר ש ודייה 171 89127 ישראלי דוד 101 89129 זהר עזרה 101 89123 חופיר א רנה 101 89163 סחאי ריון 101 89162 דובינסקי חיה 1/1 89164 דפטר מידי 101 89125 ביק יהודית 101 89125 בילר יצחיק ...

 8. גיליון 6825 עמוד 33 מתאריך 25/06/2014

  ... סרטו^ה 10/00/2003 נמו-נויל יבזלו^אגל שאול שבתאי 2/318 37 0/2010 14/0 ש א ו יל יחזקאל שאול רידה 2/31663 נ20114/׳11/01 קררי איוניר עתרי אבית 1/1518€>11 15/10/2013 צוברי חנה ניסיליה צוברי צינן 9ר319/ו '^ס^^ גריבסקי חנר ...

 9. גיליון 6825 עמוד 45 מתאריך 25/06/2014

  ... מייוחי ח׳איאהמנה 5 36/03/501 מתזיס היגור ת^^/^ ב־ניהט מאכה 11/5013/<56 עימחוליץי אהוניד 012^/^0^24 סימחוביץ׳ ההוניד 092 ^ש/^ עיריאא האיהו 55/23/5010 קיטייס ענת שיאה 55/10/5000 שטיב סלימאן 0/5012ו/09 !;ואשנכזן ברה 2/01/5013^ שושנה מיכהל 4'8/0i5/591ו1 ככן חיים מרגרטה שנט 59/07/5013 כהן מרי רן יהו ...

 10. גיליון 6825 עמוד 65 מתאריך 25/06/2014

  ... הברושים 16/2, כרמיאל 33202941 סיימוביץ רונן 08/04/14 12535-01-15 22478 שסר א-זרקא 0/0, ג׳סר א-זרקא 50111449 עמאש אמין 01/04/14 812-09-12 27235 לח׳׳י 4/ח, קרייית ים 307379341 פורטנוב נליה 19/02/14 38009-11-15 ...