א ש 2 א ש - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6863 עמוד 31 מתאריך 28/08/2014

  ... דאגר ענאן, עו״ד בא כוח המבקשים בבית המשפט המחוזי בחיפה פר׳׳ק 3285-08-14 בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת א.ש. אטיאס 2010 קפה - מסעדה בע”מ, והמבקשים: מאור לוקר ועובדים אח', ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד חן דוד, מרח' העצמאות 51, חיפה 33033. נמסרת בזה ...

 2. גיליון 6862 עמוד 17 מתאריך 26/08/2014

  ... הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותןד״ר ש. דורי - אחזקות בע״מ (ח״פ 51-357878-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת ...

 3. גיליון 6860 עמוד 20 מתאריך 20/08/2014

  ... להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שי חמו, עו״ד, מפרק י.ד.א.ג.ע. יוזמות בע׳׳מ (ח”פ 51-281447-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.10.2014 ...

 4. גיליון 6859 עמוד 25 מתאריך 19/08/2014

  ... איידיסיה בע״מ (ח׳׳פ 51-353229-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 28.9.2014, בשעה 17.00, במשרד עורכי הדין א.ש שמרון, י. מלכו פרסקי ושות', רח' הארבעה 21, קומה 9, טל' ...

 5. גיליון 6859 עמוד 37 מתאריך 19/08/2014

  ... מ.ש. רפאני בע״מ (ח׳׳פ 51-479700-0) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום ...

 6. גיליון 6859 עמוד 46 מתאריך 19/08/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. ירון אדלר, מפרק "אביב" א.ש. קוטג׳ים בע׳׳מ (ח״פ 2—161710—51) (בפירוק מרצון ...

 7. גיליון 6859 עמוד 48 מתאריך 19/08/2014

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 10.2.2015, בשעה 8.30, אצל עו׳׳ד דליה בךנון עשהאל, רח' טשרניחובסקי 24, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שלום מרדכי, מפרק ש.ר. הסעדה וייעוץ בע״מ (ח׳׳פ 51 ...

 8. גיליון 6857 עמוד 16 מתאריך 14/08/2014

  ... עיקרי הוראות התכנית: א) העברת זכויות בנייה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות במגרש ברח' גוטליב 12 למגרש המקבל ברח' ש”ץ 8, על ידי: 1) מחיקת 80 מ”ר עיקרי במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברח' גוטליב 12; 2) תוספת 80 מ”ר עיקרי לדירת הגג במגרש מקבל ברח' ש”ץ 8 בהתאם למצב המאושר בתכנית הראשית בחלוקה זו: 1) לקומה ...

 9. גיליון 6857 עמוד 21 מתאריך 14/08/2014

  ... עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה; ב) שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית, שינוי קו בניין אחורי מ-4 מ' ל-3-1.72 מ', שינוי בקו בניין אחורי לבריכת שחייה מ-2 מ' ל-1 מ'. (2) ”תכנית מפורטת מס' 353-0159350”, שינוי קו בניין קדמי והקטנת מרחק בין מבנים בחלקה 88 בגוש 10223, שינוי לתכניות מק/ש/960/א, מק ...

 10. גיליון 6857 עמוד 35 מתאריך 14/08/2014

  ... פר׳׳ק 8943-05-14 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת חג׳ג חנון ובניו בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-165847-8. והמבקשים: 1. ילנה שמדוב. 2. חדשות העיר יזמות 2007 בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-391701-3, כולם ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד א”נ ורדי ו/או ר' בנין ו/או ת' קדם ו/או מ' מרו ו/או ר' מורד ו/או צ' ...