א ש 2 א ש - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6855 עמוד 8 מתאריך 12/08/2014

  ... ״שוב: נס ציונה רחוב: סיני 1 . גושים וחלקות: גוש: 3636 חלקות במלואן: 233. מטרת התכנית: שינוי ״עוד לצורך הסדרת מצב קיים כמפורט להלן: שינוי ״עוד משצ"פ לאזור מגורים א 2 והרחבת דרך. עיקרי הוראות התכנית: 1.    שינוי ״עוד משטח ציבורי פתוח לייעוד מגורים א' ושטח להרחבת דרך ...

 2. גיליון 6854 עמוד 31 מתאריך 10/08/2014

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 29.7.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גיל הרמן, ממשרד ש. פרידמן ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד ...

 3. גיליון 6854 עמוד 32 מתאריך 10/08/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. אורית יפת, עו״ד, מפרקת ש.מ.כ שיווק מוצרי מאפה בע׳׳מ (ח״פ 51-211880-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה ...

 4. גיליון 6853 עמוד 5 מתאריך 07/08/2014

  ... 763/2012 ומתייחסת למקרקעין המפורטים לעיל והידועים כספר 1015, דף 965 )גוש )ש( 30047, חלקה 82(. במסגרת הבקשה מבוקש לקבוע את שטח החלקה הרשום וכן את גבולותיה המעודכנים. ב' באב התשע”ד )29 ביולי 2014( יעל ענתבי-שרון מפקחת על רישום המקרקעין 7285 ילקוט הפרסומים 6853, י”א באב התשע״ד, 7.8.2014 ...

 5. גיליון 6853 עמוד 10 מתאריך 07/08/2014

  ... שינוי    ש/ 139 שינוי    ש/ 209 כפיפות    ש/ מק/ 950/ א השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: פרדס חנה-כרכור רחוב: שקמה 9 . רח' השקדים 13 באזור משקי העזר בפרדס חנה גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 10102 חלקות במלואן: 443, 444. גוש: 10102 חלקי חלקות: 333, 393. מטרת התכנית ...

 6. גיליון 6853 עמוד 13 מתאריך 07/08/2014

  ... מספר התכנית ג/ 400 ש/ 69/ א ש/ 23/ א תמא/ 8 תמא/ 14/ 3 תמא/ 3 תמא/ 22 תמא/ 23 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: שומרון הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי: ש/ 1249 שם התכנית: שיקום מחצבת בנימינה נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס ...

 7. גיליון 6853 עמוד 27 מתאריך 07/08/2014

  ... ושות', רח' היצירה 3, בית ש.א.פ., קומה 20, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יאיר ורדי, מפרק פיקס איי 2 יורו בע״מ (ח״פ 51-388182-1) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 8. גיליון 6852 עמוד 8 מתאריך 06/08/2014

  ... רשמת זכויות מטפחים 2    ק״ת התשל״ד, עמ' 713. 3    י״פ התשע״ד, עמ' 5538. הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבורהודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965 ...

 9. גיליון 6852 עמוד 27 מתאריך 06/08/2014

  ... ד.ג.ש קונספט (ייעוץ שיווק וניהול) בע״מ (ח״פ 51-443625-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל ...

 10. גיליון 6849 עמוד 10 מתאריך 30/07/2014

  ... 2) ”תכנית מפורטת מס' 353-0063651”, שינוי קווי בניין בחלקה 20 בגוש 11302, שינוי לתכנית ש/11, כפיפות לתכניות ש/101, ש/1121/א, ש/207, ש/מק/950/א. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב, רח' הרצל 57, פינת סמטת איילת השחר - גוש 11302 (מוסדר), חלקות 20, 76 בשלמותן; גוש 11303 (מוסדר), ח”ח 72 ...