א ש 2 א ש - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6848 עמוד 26 מתאריך 29/07/2014

  ... אליהו גוטליב, מפרק ש.ש. תמר יזמים ושיווק נדל״ן בע״מ (ח״פ 51-264921-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית ...

 2. גיליון 6848 עמוד 27 מתאריך 29/07/2014

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.12.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מוסטפא בדווי, מפרק נ.ש.ש.א. פירות וירקות השרון בע״מ (ח״פ 51-341069-6 ...

 3. גיליון 6845 עמוד 20 מתאריך 24/07/2014

  ... יושבת ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן מחוז חיפה מרחב תכנון מקומי פרדס-חנה-כרכור הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מפורטת מס' ש/מק/500/ג”, שינוי הבינוי בנווה פרדסים, פרדס חנה, שינוי לתכנית ש/500/א ...

 4. גיליון 6844 עמוד 3 מתאריך 24/07/2014

  ... 2 OUT'I 36 הראל איכר הם 1/1 283^415 לוי יו סף 10/ 8185181 ורייס בובנה 88662 ו10 לעת דליה 10/ 84881 בליווכו וזוח־מד 10/ 84960 מרבקומיץ רות 30/ 898154 ירקווי סוניה 55׳ו^8 /10 נורברבר א ילנה ...

 5. גיליון 6844 עמוד 9 מתאריך 24/07/2014

  ... 23/13/2314 קיבי ב תרה עיבי ש וו וצל ל 90695 4 2ה3/2ה/5 2 בופמ 1 יור ם ליפמ1 אלה 2 /2 99367 20/03/2314 עזרא עדי עזרא יקהק 141 90665 1/04/2313 1 מלמד חגית מלמד מנסה 14152^7^ 07/03/2313 יעקובי חיה עדינה בקמן שלמה ...

 6. גיליון 6844 עמוד 22 מתאריך 24/07/2014

  ... גולדנגורן יעקב 2 2/ H 11417 רו^בבו! יהודה איבראן ינאצ 12191662 פוליאקומ אירינה 12/91427 ע־ור-י ויקטור 12/ 91 5041 דימנד צבי 1/191508 רביבו יוסף 1/19151() רביבו חסיבה 2n ־1/19 אל אברהם ...

 7. גיליון 6844 עמוד 71 מתאריך 24/07/2014

  ... ג46^eוי/ 1 צב,־ א^ש, ר07 הרשם לענייני ירושה בנצרת ירושות בטרונשן דוד 2/15234 בוי מבי חנניה 1/21253 שן נסיה 1/21454 סלאם עומר 1/21463 גועבאט עורסאן 1/21464 עבדאלהאדי פלחה ...

 8. גיליון 6844 עמוד 72 מתאריך 24/07/2014

  ... 1/m^ וזפנט פהיחה א 1/11499 הבט הנהי 1/114910 גולאהיע נופה 1/111)05 גועביא ה1רדהד 7־5^ 1/11 עטהית ריאו־ו 1/11415 בבו תנהא ההוות 1/11512 גציובבץ הוגו אהנלדו 1/11415 ציטההן ג׳נט 1/11416 ...

 9. גיליון 6844 עמוד 88 מתאריך 24/07/2014

  ... ברנפלד שמעון 2/6, באר שבע 32018142 קמי יזיע ,צבי קויש,עווכב מחוז נצרת 01ור*הצוחג יגל הכרזמ פשיטמ רגל מאריך (ממן צו פשיטמ רגל מס. מיק ביהסר ש מס׳ ומיק כנ״ר המובמ ת״2 שם החייב/מ 28/06/13 11־43646-03 22932 רח 3011 27/0,נצרת ...

 10. גיליון 6844 עמוד 94 מתאריך 24/07/2014

  ... מס. תיק ביהמ-ש ננס' וניק כנ-ר כתובת ת-ז שם החייב/ת עו״ד בומגררן אי 1.00% 1 00508-02-0^5 10015 סו קורוב1/17,הרצליה 0500019י הורוביץאורן L00.00% 16/00/n 01007-00-10 10076 רורז^ירז 0י5,רכ:גוז; ^;ן ...