א ש 2 א ש - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6844 עמוד 98 מתאריך 24/07/2014

  ... 38738-06-14 20123 אבן גבירול 47/2,דימונה 34962456 גאביזון אלין 09:30 08/02/16 25/06/14 44345-06-14 20043 רבנו תם 12/0,באר שבע 13413026 גרמנוב ארמרמן א 13:00 16/02/16 24/06/14 44031-06-14 20147 שח״ל 23/3,באר שבע ...

 2. גיליון 6844 עמוד 99 מתאריך 24/07/2014

  ... 25026763 דייזר ישראל 09:30 02/02/26 22/06/22 61645-06-22 20005 א/יק 32/3 ,ערד 20000042 דויזר שירן 23: 30 05/12/25 2 2/06/22 25638-06-22 19641 אלנכיל 80/0,רוזט 24761361 דורי■ עזארה 22:30 18/02/26 22/06/22 ...

 3. גיליון 6844 עמוד 131 מתאריך 24/07/2014

  ... ניצול לרעה 26/06/14 50820-07--3 1 8588 שלמה המלך ה/51, /לוד ^1;זד0^:!^ונ277 נלמיאס רויטל ניצול לרעה 19/06/14 51605-05-1- 17612 ש מילצ׳ן 6/7, רלובות 22765719 ניזסים יוסף ניצול לרעה 02/07/13 59951-03-11 2 7862 ...

 4. גיליון 6844 עמוד 135 מתאריך 24/07/2014

  ... מגאר 0/0, מגאר 36302337 א עבר סאמר 12/07/14 1165-07-12 26311 טרחביה )!מושב( 0/0, מ מרחביה נ3367474 גברי דוד 02/07/14 55101-02-13 25926 ניר יפה 21/0 , ניר יפה 15026761 גטה אלי 05/05/14 10205-03-13 29305 ...

 5. גיליון 6844 עמוד 140 מתאריך 24/07/2014

  ... ב י המל ש מס׳ תיק כנ״ר כתובת ת״ז שגם החייב/ת הפטר חלוט 19/06/14 190-00-03 00002 ת.ד. •30041, נצרת 23103661 סאלח אפראהים יוסף הפטר חלוט 09/06/14 12־09־41114 27606 משהד 0/0, מ שהד 26432302 סלימאן מיסון ...

 6. גיליון 6844 עמוד 141 מתאריך 24/07/2014

  ... 37019-00-12 .^,2;1.S38 רי/א/מב 6/0^,חו לו, :562^622 ...

 7. גיליון 6842 עמוד 21 מתאריך 22/07/2014

  ... אברהם שאול, מפרק א. סביליה - תדהר מהנדסים (997ו) בע״מ (ח״פ 51-248864-4) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 2.9.2014 ...

 8. גיליון 6842 עמוד 29 מתאריך 22/07/2014

  ... ש.ג. חברה לאבטחה ושמירה בע״מ )ח״פ 51-372924-4) את עו׳׳ד מיכאל חיון, מרח' הבונים 2, נתניה, טל' 050-5575717, למפרק החברה. (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו ...

 9. גיליון 6842 עמוד 36 מתאריך 22/07/2014

  ... 16.9.2014, בשעה 9.00, אצל אבנר חיפושי נפט -שותפות מוגבלת, רח' אבא אבן 12, בניין D, קומה 9, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יוסף גבורה, רו״ח, מפרק א.ש.א.מ אחזקות בע״מ (ח״פ 51-479249-8 ...

 10. גיליון 6842 עמוד 37 מתאריך 22/07/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אליאור מרדכי שרייבר, מפרק א.ש.א.מ אחזקות בע״מ (ח׳׳פ 51-479249-8) (בפירוק מרצון ...