א.א.א. פלסטיק - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6237 עמוד 24 מתאריך 18/05/2011

    ... אורי לזר, רו״ח, מפרק יועצים הנדסת פלסטיק (י.ה.פ.) (ת״א-992ו) בע״מ (ח״פ 51-164144-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.2.2011 ...