א.א. אדמונית - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6816 עמוד 5 מתאריך 09/06/2014

  2. גיליון 6618 עמוד 8 מתאריך 27/06/2013

    ... אדמונית 1 ,מודיעין-מכבי 516521453 כנפי מתכת בעמ 13:66 21/67/13 12:36 21/67/13 26/11/12 ן 6692-66- 12 52432 4 ,גן יבנה 513814715 א.א. חלב איכות בע״מ 13:66 14/16/13 12:36 14/16/13 69/64/13 I 51971-16- 12 52947 ...

  3. גיליון 5774 עמוד 27 מתאריך 07/02/2008

    ... 2008, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' אל על 4, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. איל וולפסטל, עו״ד, מפרק א.א. אדמונית בע״מ (ח״פ 51-266450-9) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  4. גיליון 5749 עמוד 21 מתאריך 13/12/2007

    ... ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נורה ויויאנה גורנברג, ת׳׳ז 303682140, מרח' יקינטון 1/1, חיפה, למפרקת החברה. נורה ויויאנה גורנברג, מפרקת א.א. אדמונית בע׳׳מ (ח”פ 51-266450-9) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...