א.ב.ג. חינוך - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6346 עמוד 16 מתאריך 22/12/2011

    ... מטרת התכנית: תוספת תכליות לשטח בנייני ציבור מאושר. עיקרי הוראות התכנית: תוספת תכליות בשטח בנייני ציבור מאושר לשימושים לצורכי חינוך, שימושים קהילתיים ומרפאות נוסף על שימושים קיימים של מעון, מועדון לנוער ו/ או לקשיש. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ...