א.ב. גני חוף - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6551 עמוד 37 מתאריך 20/02/2012

  ... נחשולים, ד׳׳נ חוף כרמל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ורד כגן, מפרקת ישראקייר. קום בע׳׳מ (ח׳׳פ 380963-2- 51) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6307 עמוד 17 מתאריך 10/10/2011

  ... התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. דב ישורון יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זבולון מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק ...

 3. גיליון 6158 עמוד 5 מתאריך 08/11/2010

  ... ת׳׳י 2378 חלק 1 - קירות מחופים באבן טבעית: אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי, גיליון תיקון מס' 2 מספטמבר 2010 למהדורה ממרס 2003 ולגיליון תיקון מס' 1 ממאי 2005. כ׳׳ב בתשרי התשע׳׳א (30 בספטמבר 2010) (חמ 3-95) דני גולדשטיין המנהל הכללי של מכון _    התקנים הישראלי ...

 4. גיליון 6104 עמוד 77 מתאריך 04/07/2010

  ... גן טכנולוגי בנין 1 ,מנחת , ירושלים 513718734 חפציבה חופים בע"מ 11:30 10/11/10 11:00 10/11/10 08/09/09 - -תביעות חו 2313 ירמיהו 80 ,ירושלים 510866908 חפציבה הנדסה ובניך (2006) בע"מ 3733 ילקוט הפרסומים 6104, כ׳׳ב בתמוז התש׳׳ע, 4.7.2010 ...

 5. גיליון 5790 עמוד 30 מתאריך 02/04/2008

  ... מרחבי תכנון מקומיים-מחוזיים חוף הכרמל והשומרון הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חפאג/ד/1167 שם התכנית: הרחבת פרוזדור מסילת הברזל עתלית/ בנימינה נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חפאג/ד/1167, שינוי לתכניות משח/19, משח/8, משח ...

 6. גיליון 5438 עמוד 36 מתאריך 13/09/2005

  ... מרחב תכנון מקומי גולן הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מפורטת מס' ג/12477”, שינוי לתכניות ג/8730, ג/7944. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גן לאומי ושמורת טבע חוף כורסי הנמצאים ממערב לכביש 92, צפון מערבית לצומת ...