א.ב. שירותי תעופה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6792 עמוד 2 מתאריך 27/04/2014

  ... הסמכה בסמכויות המנהל לפי חוק הטיס, התשע״א- 2011 בתוקף סמכותי לפי סעיף 169(א) לחוק הטיס, התשע׳׳א-2011י (להלן - החוק), אני מסמיך את נושאי התפקידים ברשות התעופה האזרחית, המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, בסמכויות המפורטות בטור ב' לצדם: 1.    בהודעה זו ...

 2. גיליון 6283 עמוד 39 מתאריך 18/08/2011

  ... ביום 9.10.2011, בשעה 20.00, ברח' האלון 12, אבן יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אריה הרמן, מפרק אלאייר שירותי תעופה בע״מ (ח״פ 51-396252-2) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 6150 עמוד 18 מתאריך 25/10/2010

  ... קריית שדה התעופה, נמל תעופה בן גוריון לוד יואב אלי שירותי ניהול בע״מ YOAV ELI MANAGEMENT SERVICES LTD מ.תאגיד.: 513486191 באיזה קטע 54-023853-2 06/07/2010 גבורי ישראל 7 נתניה דלק ישראל שיווק דלקים מ.תאגיד.: 540238490 שותפות דלק -קליאוט 54-023855-7 ...

 4. גיליון 6069 עמוד 8 מתאריך 10/03/2010

  ... האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א', ביניים חלק ב' וסופיות חלק א', היא 388 שקלים חדשים לכל נושא, ולבחינות סופיות חלק ב' היא 715 שקלים חדשים לכל נושא. ח' באדר התש׳׳ע (22 בפברואר 2010) (חמ 3-372) גיא רוטקופף יושב ראש מועצת רואי חשבון הודעה בדבר מינוי מנהל כללי לרשות שדות התעופה ...

 5. גיליון 5612 עמוד 4 מתאריך 01/01/2007

  ... 2    י”פ התשנ׳׳ז, עמ' 5482; התשס׳׳ב, עמ' 448. מינוי מפקחת לפי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ”ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ”ג-11963 (להלן - החוק), אני ממנה את שולי לוי, ת׳׳ז 22811830, רכזת בכירה וממלאת מקום מנהלת טיסות שכר (יחסים בין־לאומיים ותובלה אווירית ...