א.ל. 1 אופנה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6793 עמוד 49 מתאריך 29/04/2014

  ... עורכי דין, רח' יעבץ 33, תל אביב 65258, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. נסים צרפתי, מפרק עולם האופנה ד.י צפת והגליל 2000 בע׳׳מ (ח׳׳פ 51-304621-9) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6711 עמוד 30 מתאריך 10/12/2013

  ... 28.1.2014,    בשעה 9.30. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר ...

 3. גיליון 6664 עמוד 10 מתאריך 17/09/2013

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.2.2012, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי לוי, משדרות אבא אבן 1, הרצליה 46120, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את ...

 4. גיליון 6641 עמוד 7 מתאריך 07/08/2013

  ... 1.10.2013,    בשעה 8.30. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר ...

 5. גיליון 6615 עמוד 14 מתאריך 26/06/2013

  ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 24.1.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרשון פלג, ת׳׳ז 065892176, מרח' ארלוזרוב 53, רעננה, למפרק החברה ...

 6. גיליון 6604 עמוד 31 מתאריך 04/06/2013

  ... פר׳׳ק 20152-03-13 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת טית בית תעשיות מזון בע׳׳מ, ח׳׳פ 51-271771-1, והמבקשים: עובדי החברה, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד אהוד שילוני ו/או אח', מרח' סוקולוב 40, רמת השרון 47235, טל' 03-7600400, פקס' 03-7600401. נמסרת בזה הודעה, כי ביום ...

 7. גיליון 6565 עמוד 32 מתאריך 19/03/2013

  ... מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים הודעה בדבר אישור תכניות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה: (1)    ”תכנית מס' 8/מע/מק/90/8588”, שינוי לתכניות 8/ג/2901, 8/ג/8588. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא - גוש 17386, ח”ח 18 ...

 8. גיליון 6565 עמוד 34 מתאריך 19/03/2013

  ... 1.5.2013,    בשעה 9.30. כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר ...

 9. גיליון 6552 עמוד 7 מתאריך 21/02/2013

  ... נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.1.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 12.3.2013,    בשעה 8.30. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם ...

 10. גיליון 6544 עמוד 40 מתאריך 06/02/2013

  ... נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.1.2013 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 12.3.2013, בשעה 8.30. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או ...