א.ל. 1 אופנה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6531 עמוד 34 מתאריך 15/01/2013

  ... 31.1.2013,    בשעה 8.30. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר ...

 2. גיליון 6379 עמוד 37 מתאריך 16/02/2012

  ... הנ׳׳ל - לא ייענה. ישראל קירשטיין, מפרק דדי - יצרני אופנת יו בע״מ (ח”פ 51-261529-5) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 29.1 ...

 3. גיליון 6153 עמוד 38 מתאריך 28/10/2010

  ... ב) חלוקת מגרש 104 לפי תכנית לה/21/1000/א ל-3 מגרשים: 104/1, 104/2, 104/3; ג) חלוקת זכויות הבניה הקיימות באופן יחסי בין המגרשים בלי לשנותן; ד) קביעת קו בניין בחזית דרומית מ-15 מ' ל-5 מ', וקביעת קווי בניין בכל מגרש חדש (כמסומן בתשריט). הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום 5.2.2010 ...

 4. גיליון 6150 עמוד 36 מתאריך 25/10/2010

  ... ביכורי חמה שדות אנרגיה,שותפות מוגבלת 55-023654-1 14/07/2010 המלאכה 14 ראש העין פורטיסימו קפיטל פאנד II (ג׳י פי) , ש.מ. FORTISSIMO CAPITAL FUND II GP , L.P) מ.תאגיד.: 550231526 אף.אף.-2אפימילק F.F.2- שותפות מוגבלת AFIMILK, LIMITED PARTNERSHIP 55-023831-5 ...

 5. גיליון 6076 עמוד 68 מתאריך 12/04/2010

  ... 313881010 ל.א.ל(סוכנויות אופנה מא"מ 1!:30 18/03/10 n:00 08/03/10 12/01/00 5H5-00- 09 2231 ׳ 03 גיאפא גוילד אינטרנשיונל בע"מ אסיפות יתקימו במשרדי הכונ׳׳ר ברח' התקווה 4, באר שבע צבי קסש,עו״ד, סגן הכונ׳׳ר , מנהל מחוז באר שבע מחוז ירושלים ...

 6. גיליון 6071 עמוד 34 מתאריך 18/03/2010

  ... מרחב תכנון מקומי רחובות הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת ”תכנית מיתאר מס' רח/מק/800/ב/5/4”, שינוי לתכנית רח/800/ב/1/4, כפיפות לתכניות ...

 7. גיליון 6061 עמוד 52 מתאריך 08/02/2010

  ... ח״פ 51-387399-2, והמבקשים: ירוסלב קליין ואלכסנדר טומרובסקי, ע״י ב״כ עו״ד לב שניידר, רח' המיתר 22, רמת גן. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.1.2010 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 26.4.2010,    בשעה 8.30 ...

 8. גיליון 6007 עמוד 17 מתאריך 22/10/2009

  ... פייר הלין, עו״ד בא כוח המבקשת בבית המשפט המחוזי בבאר שבע פש״ר 5506/09 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, ובעניין פירוק חברת ל.א.ל סוכנויות אופנה בע״מ. והמבקשות: AMG Compagnie ו־ Florinson Limited, ע״י ב״כ ממשרד עו״ד מישל אוחיון ושות', משד' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, תל אביב ...

 9. גיליון 5962 עמוד 27 מתאריך 11/06/2009

  ... 1.7.2009,    בשעה 8.30. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום ...

 10. גיליון 5950 עמוד 43 מתאריך 12/05/2009

  ... נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.4.2009 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 13.7.2009,    בשעה 8.30. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם ...