א.ל. 1 אופנה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5910 עמוד 13 מתאריך 01/02/2009

  ... ובעניין פירוק חברת קריסטל לייק אקזקיוטיב בע״מ, ח״פ 51-6001233-8, מרח׳ רבינא 11, תל אביב 69395, אצל אפרים איצקוביץ משרד גילאור א.ל. אחזקות וייזום בע״מ, והמבקשת: חברת הצדף מטבחים בע״מ, ח״פ 51-207173-9, ע״י ב״כ עו״ד אילן דובר, מרח׳ הסורג 1, ירושלים 94145, טל׳ 02-6236000, פקס׳ 02-6254000 ...

 2. גיליון 5906 עמוד 22 מתאריך 22/01/2009

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 1.3.2009 ...

 3. גיליון 5880 עמוד 26 מתאריך 11/12/2008

  ... נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מפורטת מס' מק/1337/א”, שינוי לתכניות רג/340, רג/340/ג, רג/340/ג/3, רג/913, ובהתאם לתכניות רג/מק/340/ג/1/16, רג/מק/340/ג/16, רג/מק/ 340/ג/17. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' יהודה - גוש 6128, חלקות 837 ...

 4. גיליון 5864 עמוד 34 מתאריך 09/11/2008

  ... שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר מיום 1.12.2008. לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. אייל גולן, עו״ד בא כוח המבקשים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ...

 5. גיליון 5838 עמוד 30 מתאריך 11/08/2008

  ... צפריר ושות', רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. זהר גרסטל-שמרלינג, עו״ד, מפרקת גן אירועים הדר-גרדן בע״מ (ח״פ 51-320875-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 6. גיליון 5748 עמוד 63 מתאריך 12/12/2007

  ... 24.1.2008    בשעה 8.30. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר ...

 7. גיליון 5722 עמוד 30 מתאריך 25/09/2007

  ... 1.11.2007    בשעה 9.00 או בסמוך לכך. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא ...

 8. גיליון 5559 עמוד 20 מתאריך 25/07/2006

  ... גיא לאור, עו״ד בא כוח המבקש בבית המשפט המחוזי בחיפה תיק אזרחי 375/06 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובענין פירוק חברת זוהר אור תעשיות מיזוג אוויר (1996) בע״מ, ח״פ 51-234062-1, והמבקש: אדוארד שיפרין, ת״ז 305841470, ע״י ב״כ עו״ד שלומית שרייבר, מרח' מוריה 83, חיפה 31072 ...

 9. גיליון 5501 עמוד 15 מתאריך 28/02/2006

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים, רח' ערבי נחל 13-1 - גוש 7105, חלקות 70, 99-91 בשלמותן. עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יחידות הדיור למגרש מס' 40 מ-54 יח”ד בהתאם לתכנית גב/380/א ל-96 יח”ד ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ב) שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית בלי לשנות את סך כל ...

 10. גיליון 5456 עמוד 30 מתאריך 15/11/2005

  ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 8.00 ביום 1.12.2005 ...