א.ר.ז חברה ליבוא ויצוא - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6233 עמוד 30 מתאריך 08/05/2011

    ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.6.2011, בשעה 10.00, בדרך מנחם בגין 154, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אליהו ...

  2. גיליון 6211 עמוד 38 מתאריך 09/03/2011

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אילן ששון, מפרק איזט יעוץ בע״מ (ח״פ 51-370725-7) (בפירוק מרצון ...