א.ר. מירון עבודות - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6852 עמוד 31 מתאריך 06/08/2014

  2. גיליון 5628 עמוד 37 מתאריך 13/02/2007

    ... עו׳׳ד יגאל ארנון ושות', מרכז עזריאלי 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דן פוגלמן, עו״ד, מפרק א.ר. מירון עבודות בע״מ (ח״פ 51-158392-4) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  3. גיליון 5530 עמוד 31 מתאריך 22/05/2006

    ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. צבי ויקינסק, מפרק א.ר. מירון עבודות בע״מ (ח״פ 51-158392-4) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...