א. גרנות אחזקות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6876 עמוד 16 מתאריך 10/09/2014

  ... במשרדי המפרק, רח' חכמי אתונה 46, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. גיא אלה, עו״ד, מפרק א.ב. רמד״א אחזקות (1998) בע״מ (ח״פ 51-266989-6) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6827 עמוד 14 מתאריך 29/06/2014

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. סיון דרורי, עו״ד, מפרק א.ב. רמד״א אחזקות (1998) בע״מ (ח”פ 51-266989-6) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה ...

 3. גיליון 6826 עמוד 48 מתאריך 26/06/2014

  ... אמ״י נאמנים בע״מ (ח״פ 51-037305-3) כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. יואב כספי, עו״ד, מפרק דה לוי אחזקות בינלאומיות בע״מ (ח׳׳פ 51-322212-5) (בפירוק מרצון ...

 4. גיליון 6777 עמוד 42 מתאריך 26/03/2014

  ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 16.3.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד רונן משה, ת׳׳ז 033809336, ממתחם גרנות, ד׳׳נ חפר 38100, למפרק החברה ...

 5. גיליון 6647 עמוד 8 מתאריך 19/08/2013

  ... חברת אחזקות העוסקת, באמצעות חברות קשורות, בהובלה יבשתית כבדה באמצעות משאיות ובאספקת שירותי מוסך לרכבים כבדים הובלה יבשתית כבדה באמצעות משאית גרנות הובלות אגודה שיתופית חקלאית בע׳׳מ (ביסוד) גרנות ארגון שיתופי אזורי אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע”מ עמק חפר אגודה שיתופית חקלאית של משקי ...

 6. גיליון 6549 עמוד 23 מתאריך 17/02/2013

  ... 5) שם האגודה: אחזקות מפל - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ. מס' האגודה: 57-005706-7. המען: ד׳׳נ רמת הגולן, מבוא חמה 12934. תאריך רישום: י׳׳ז בשבט התשע׳׳ג )28 בינואר 2013(. סוג ראשי: חקלאות. סוג משני: אגודה חקלאית כללית. י׳׳ז בשבט התשע׳׳ג )28 בינואר 2013( מירון הכהן ...

 7. גיליון 6530 עמוד 3 מתאריך 14/01/2013

  ... שדרות רוטשילד 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אייל ירקוני, עו״ד, מפרק ב.מ.ק.כ בנימין - אחזקות פיננסיות (999ו) בע׳׳מ )ח״פ 51-283533-1( )בפירוק מרצון( הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 8. גיליון 6506 עמוד 39 מתאריך 29/11/2012

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.11.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נפתלי גרנות, ת״ז 050550904, מרח' דוד רזיאל 55ד, הרצליה, למפרק החברה. נפתלי גרנות, מפרק נימוזה בע״מ ...

 9. גיליון 6496 עמוד 51 מתאריך 14/11/2012

  ... דר אחזקות חקלאות בע״מ (ח׳׳פ 51-392208-8) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 29.10.2012 ...

 10. גיליון 6165 עמוד 46 מתאריך 29/11/2010

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.1.2011, בשעה 16.00, במפעלי גרנות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שמאי מדיני, מפרק ...