א. הגר אחזקות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6868 עמוד 20 מתאריך 02/09/2014

  ... עמוס טיין, עו״ד, מפרק פורסטק אחזקות (ו999) בע״מ (ח״פ 51-279980-0) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 19.10.2014 ...

 2. גיליון 6859 עמוד 31 מתאריך 19/08/2014

  ... בשעה 20.00, אצל המפרק, רח' הרצוג 34, בית שאן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ניסים סיבוני, מפרק ג. עגן. תמיר אחזקות והשקעות בע׳׳מ (ח״פ 51-451036-1) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 6819 עמוד 74 מתאריך 17/06/2014

  ... שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם יזיאורו, מרח' אינטרנשיונל 50, חיפה, למפרק החברה. אברהם יזיאורו, מפרק ג. עגן. תמיר אחזקות והשקעות בע״מ (ח״פ 51-451036-1) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ...

 4. גיליון 6657 עמוד 22 מתאריך 12/09/2013

 5. גיליון 6533 עמוד 81 מתאריך 17/01/2013

 6. גיליון 6308 עמוד 31 מתאריך 11/10/2011

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. זאב שטרן, מפרק טינק אחזקות בע׳׳מ (ח”פ 51-226052-2) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין ...

 7. גיליון 6291 עמוד 11 מתאריך 07/09/2011

 8. גיליון 6265 עמוד 32 מתאריך 11/07/2011

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. אלי דהן, עו״ד, מפרק פלנון אחזקות והשקעות בע׳׳מ (ח״פ 51-287750-7) (בפירוק מרצון ...

 9. גיליון 6261 עמוד 25 מתאריך 06/07/2011

  ... 01/01/2011 דליה אגש״ח אחזקות תעשיות ת.ז.: 778340075 זהר דליה 54-010167-2 09/03/2011 אבשר משה ת.ז.: 925148850 ERAN יהלומי ערן- יהודה סייג DIAMONDS - YEHUDA SAYAG 54-012035-9 01/01/2010 וינשטין דוד ת.ז.: 19440565 ליפא מאיר ושות,עו״ד ...

 10. גיליון 6244 עמוד 55 מתאריך 30/05/2011