א. חאזם - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6831 עמוד 33 מתאריך 07/07/2014

 2. גיליון 6771 עמוד 16 מתאריך 13/03/2014

  ... לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, ת”ד 505, שפרעם, טל' 04-9502021, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, ת”ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל נאהד חאזם יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים ...

 3. גיליון 6769 עמוד 12 מתאריך 12/03/2014

  ... כ' בטבת התשע׳׳ד (23 בדצמבר 2014) (חמ 3-2) נאהד חאזם יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965 ...

 4. גיליון 6759 עמוד 15 מתאריך 19/02/2014

  ... 19 ,18 ,16 10262 34 ,33 ,29 ,28 ,27 ,25 10294 78 10296 כ׳׳א בשבט התשע׳׳ד (22 בינואר 2014) (חמ 3-2) נאהד חאזם יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה ...

 5. גיליון 6759 עמוד 16 מתאריך 19/02/2014

  ... כ׳׳א בשבט התשע׳׳ד (22 בינואר 2014) (חמ 3-2) נאהד חאזם יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 1 ...

 6. גיליון 6756 עמוד 31 מתאריך 16/02/2014

  ... נאהד חאזם יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים מרחב תכנון מקומי הגלבוע הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת ...

 7. גיליון 6728 עמוד 11 מתאריך 05/01/2014

  ... נאהד חאזם יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים מרחב תכנון מקומי הגלבוע הודעה בדבר הפקדת תכנית איחוד וחלוקה נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ...

 8. גיליון 6713 עמוד 17 מתאריך 11/12/2013

  ... נאהד חאזם יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים מרחב תכנון מקומי הגלבוע הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ...

 9. גיליון 6696 עמוד 36 מתאריך 17/11/2013

  ... 19,917. )4( המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 666. )5( שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא ענבתאוי אמין. ט' בכסלו התשע״ד )12 בנובמבר 2013( )חמ 3-2150( זועבי חאזם _    מנהל הבחירות לשפרעם י ס״ח התשכ״ה, עמ' 248; התשס״ג, עמ' 548. 2 ס״ח התשל״ה, עמ' 211; התשס״ג, עמ' 553 ...

 10. גיליון 6696 עמוד 37 מתאריך 17/11/2013

  ... .1 נ חוג'יראת דיאב .2 ח'טיב מוסטפא .1 עץ בושנאק נזאר .2 חאג' זיאד .1 פ ר    1. סובח אבראהים 2. סדיק ראיף ט' בכסלו התשע׳׳ד (12 בנובמבר 2013) (חמ 3-2150) זועבי חאזם _    מנהל הבחירות לשפרעם ...