א. רוי סחר - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6604 עמוד 33 מתאריך 04/06/2013

  ... 10.00, במשרדי החברה, רח' ראול ולנברג 32, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דב הרטל, מפרק מרקר ד.א.ס.ו סחר בינלאומי בע״מ (ח״פ 51-379297-8) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 2. גיליון 6566 עמוד 76 מתאריך 20/03/2013

  ... קביעת מגבלות בניה/ קווי בנין קדמיים למגרשים בייעוד מגורים, אב"צ מסחר ותחנת תדלוק הגובלים בדרך אך אינם כלולים בה. ז.    קביעת הנחיות למבנים קיימים החורגים לרצועת מגבלות הבניה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 27/07/2012 ובילקוט הפרסומים 6456, התשעב, עמוד 5685, בתאריך 06/08/2012 ...

 3. גיליון 6554 עמוד 46 מתאריך 27/02/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. דני ויטמן, עו״ד, מפרק ע.ע.ע. ברק אחזקות ומסחר בע״מ (ח”פ 51-265249-6) (בפירוק מרצון ...

 4. גיליון 6227 עמוד 8 מתאריך 14/04/2011

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. רבקה סיבולקביץ, מפרקת א.ר.נ.מ. מסחר וחומרי בנין בע״מ (ח״פ 51-373398-0) (בפירוק מרצון ...

 5. גיליון 6099 עמוד 49 מתאריך 22/06/2010

  ... M.E.ROY-KRAV מ.א.רוי-קרב 54-023792-2 31/05/2010 31/05/2010 א.מ. בניה ועבודות גמר 10 54-023801-1 01/02/2010 31/05/2010 מרגלאן (קיי.די.סי.) MARGALAN (K.D.C.) 54-023804-5 31/05/2010 31/05/2010 נקסט מוב דיגיטל (ע.נ),שותפות כללית ...