בוק קפה - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6200 עמוד 45 מתאריך 20/02/2011

    ... 1 /1 4000 5 20/05/1005 בפרו בנימין קפה חנה 1 /1 4000 6 0 06/00/201 צוררו אסתר ניניו מזל 1/140042 10/11/2010 אהרורי רחל אהרוני יעקב 1/140041 1/07/2009 1 רלגלי אהרן חיים רלגלי רחל 1/140046 2010/ ו 10/1 כישר אברהם ...