בנטו יועצים - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6861 עמוד 3 מתאריך 21/08/2014

 2. גיליון 6841 עמוד 2 מתאריך 20/07/2014

 3. גיליון 6827 עמוד 2 מתאריך 29/06/2014

 4. גיליון 6763 עמוד 2 מתאריך 26/02/2014

  ... בתוקף סמכותנו לפי סעיף מבסס ומד( לכללי החברות הממשלתיות )מינוי יועצים משפטיים ושכרם(, התשנ׳׳ב-1992י, אנו ממנים בזה את השופטת )בדימוס( ד׳׳ר בלהה כהנא, לחברה מקרב הציבור וליושבת ראש הוועדה, שתפקידה להמליץ לפני רשות החברות הממשלתיות בדבר מינויו של עורך דין לשמש יועץ משפטי של חברה ממשלתית ובדבר אישור ...

 5. גיליון 6735 עמוד 3 מתאריך 13/01/2014

 6. גיליון 6724 עמוד 4 מתאריך 31/12/2013

 7. גיליון 6706 עמוד 3 מתאריך 28/11/2013

  ... 1)    אישור זה מתייחס לעובדים בתפקידים ובתחומים אלה: מהנדסי שירות, טכנאים, יועצים, עובדי כללית בית, עובדי מעבדת תיקונים מרכזית מערכות מידע; (2)    ”השכר הכולל” לפי אישור זה הוא שכר שלא יפחת משכר המינימום החוקי כעדכונו מזמן לזמן ועוד 80%; (3)    המעסיק יביא לידיעת העובדים בכתב תוכן אישור זה ...

 8. גיליון 6661 עמוד 2 מתאריך 16/09/2013

 9. גיליון 6637 עמוד 2 מתאריך 30/07/2013

 10. גיליון 6624 עמוד 2 מתאריך 09/07/2013