גליל מיקרופרופ - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5923 עמוד 52 מתאריך 26/02/2009

    ... 36, קרית עתידים; בניין 4, קומה 18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אודיה בריק-ז׳רסקי, עו״ד, מפרקת גליל מיקרופרופ בע״מ (ח״פ 51-310083-4) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 5870 עמוד 34 מתאריך 25/11/2008

    ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יפעה גבע, עו״ד מפרקת גליל מיקרופרופ בע״מ (ח״פ 51-310083-4) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...