גמל מפעלים לאופני השחזה שריד - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6759 עמוד 7 מתאריך 19/02/2014

  ... בעת קבלת עובד חדש לעבודה ייתן לו המעסיק טופס המפרט את כל תנאי עבודתו, לרבות היקף השעות השבועיות של העובד; כמו כן בעת קבלת עובד חדש לעבודה ייתן לו המעסיק טופס שבו יתבקש העובד לפרט אם הופקדו בעבורו הפקדות לקופת גמל לקצבה בעבר ואם ברצונו שההפקדות לקופת גמל לקצבה יופקדו לאותה קופה או לקופה אחרת 29 ...

 2. גיליון 6360 עמוד 3 מתאריך 15/01/2012

  ... הגדרות 2 . במבחנים אלה - ”גמלאי צבא קבע” - מי שזכאי לגמלה על פי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות( [נוסח משולב], התשמ”ה-21985; ”מוסד ציבור” - כהגדרתו בסעיף 3א לחוק )להלן - המוסד(. תנאי סף לתמיכה 3. לתמיכה לפי מבחנים אלה, זכאי רק מוסד ציבור, שעומד בתנאי הסף המפורטים להלן ...

 3. גיליון 6291 עמוד 6 מתאריך 07/09/2011

  ... 25.2    בעד תקופת שירותו של העובד בשירות מילואים ישולמו בעבורו התשלומים החלים על המלון ועל העובד לקרן הפנסיה/קופת הגמל/ביטוח המנהלים, על פי ממוצע המשכורות הכוללות שהשתלמו לעובד ב-3 החודשים האחרונים הסמוכים ליציאתו למילואים; חלקו של העובד ינוכה ממשכורתו או מכל תשלום אחר שיהיה זכאי לו מאת המלון ...

 4. גיליון 6291 עמוד 9 מתאריך 07/09/2011

  ... ההשלמה תהיה מוגבלת ל-15% ממשכורתם הכוללת עד למקסימום היעדרות של 90 ימים קלנדריים בלבד. 35. ביטוח פנסיוני ”קופת גמל׳׳/׳׳קופת ביטוח” בצו זה - כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס׳׳ה-2005, ובכלל זה, בין השאר, קרן פנסיה מקיפה ותיקה, קרן פנסיה מקיפה חדשה, ביטוח מנהלים ...

 5. גיליון 6291 עמוד 11 מתאריך 07/09/2011

  ... מכוח סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, לפי העניין; (ב)    התפטר עובד בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים על פי דין; (ג)    אירע לעובד אירוע מזכה שבגינו הוא או שאיריו זכאים לתשלום גמלה מקרן הפנסיה (זקנה, נכות או שאירים); (ד)    הגיע העובד (גבר או אישה) לגיל 62. 36.    ימי אבל ...

 6. גיליון 6107 עמוד 9 מתאריך 14/07/2010

  ... אני מודיע בזה בהתאם לסעיף 32לג(א)(6) לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ׳׳א-1991י (להלן - החוק), כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 32כח(א) לחוק החלטתי ביום ד' בתמוז התש׳׳ע (16 ביוני 2010), לבדוק את בקשת חברת גמל מפעלים לאופני השחזה שריד בע׳׳מ להארכת היטל ההיצף שהוטל על יבוא של דסקיות חיתוך והשחזה מסין העממית ...

 7. גיליון 5928 עמוד 2 מתאריך 09/03/2009

  ... הסכם בדבר תשלום גמלה לעידוד העסקת עובדים ישראלים בתחום הסיעוד שנערך ונחתם בירושלים ביום ב' באדר התשס׳׳ט(26 בפברואר 2009) בין: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל (להלן - הממשלה), המיוצגת על ידי אבי גבאי, סגן החשב הכללי, וסיגלית סייג, סגן החשב הכללי, מטעם משרד האוצר    מצד אחד ...

 8. גיליון 5905 עמוד 2 מתאריך 22/01/2009

  ... קרן פנסיה ותיקה - קרן פנסיה ותיקה היא קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאושרה לראשונה לפני יום כ׳׳ט בטבת התשנ׳׳ה (1 בינואר 1995). מפעל/מעסיק - כל מפעל/מעסיק בתעשיית היהלומים, והמעסיק עובדים שכירים. חודש, שנה - לפי הלוח הגרגוריאני. שכר משולב - שכר יסוד + תוספת יוקר + תוספת ותק ואש׳׳ל ...

 9. גיליון 5793 עמוד 4 מתאריך 09/04/2008

  ... ילקוט הפרסומים 5793, ד' בניסן התשס׳׳ח, 9.4.2008 2726 1 הסעיף המקורי בהסכם קבע כך: התשלום בעבור ימי הבראה יהיה על בסיס הסכום שנקבע בין לשכותהתיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות החדשה. י בכפוף לאמור בסעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה-2005, עמ' 889 ...

 10. גיליון 5657 עמוד 13 מתאריך 30/04/2007

  ... בנק דיסקונט לישראל בע׳׳מ קופות גמל דיסקונט ניהול קופות גמל בע׳׳מ 2. הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוגים כדלקמן: העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות שמות החברות המתמזגות מס' מוצרי מזון וחלב תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע״מ ...