גמל מפעלים לאופני השחזה שריד - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5525 עמוד 5 מתאריך 07/05/2006

  ... 3)    קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים; ככל שלא הודיע העובד על בחירה כאמור לעיל, יבטח המעסיק את השכר שמעל התקרה, כאמור לעיל, בקרן פנסיה כללית. ה.    בלי לגרוע מהוראות כל דין, הבחירה על ידי העובד, כאמור בסעיפים קטנים ג ו-ד לעיל, תוכל להיעשות באותו מפעל בתדירות שאינה עולה על פעם ...

 2. גיליון 5525 עמוד 6 מתאריך 07/05/2006

  ... תשלום לקרן ו/או לקופת ביטוח ו/או לקופת גמל אישית לפיצויים במקום פיצויי פיטורים בכפוף לאמור בסעיף 13 להלן, תשלומי המעביד לפי צו זה יבואו לכל דבר וענין, במקום חובת תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק, בגין התקופה שבה שולמו והרכיבים שבגינם בוצעה ההפרשה כאמור להלן: א ...

 3. גיליון 5525 עמוד 7 מתאריך 07/05/2006

  ... בהתאם לאמור בסעיף 12 לעיל, לרבות בעבור תקופות העבר ככל שבוצעו תשלומים בגין מרכיב זה, אינם ניתנים להחזרה למעביד, למעט באחד משני אלה: א.    בהתקיים שלושת התנאים המצטברים האלה: העובד התפטר או פוטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים לפי החוק; העובד הודיע על הפסקת חברותו בקופת הגמל ...

 4. גיליון 5449 עמוד 5 מתאריך 31/10/2005

  ... הודעה על הגשת תלונה על יבוא בהיצף לפי חוק היטלי סחר, התשנ”א-1991 אני מודיע, בתוקף סמכותי לפי סעיף 18(ג) לחוק היטלי סחר, התשנ׳׳א-1991י (להלן - החוק), כי הוגשה תלונה בידי גמל מפעלים לאופני השחזה שריד בע׳׳מ, על יבוא בהיצף של דסקיות חיתוך והשחזה מתוצרת סין העממית ...