דרך המים - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6848 עמוד 7 מתאריך 29/07/2014

  ... שינוי ״עוד משטח לשמורת חוף, שטח לרצועת תנודות מפלס המים ושטח ים כנרת ליעוד של שמורת טבע ליעד את השטח לשמורת טבע לי "חוק הגנים הלאומיים שמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998" ולפי חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 לשמור על ערכי טבע נוף ומורשת בשטח התכנית ליעד שטח לשביל סובב כרת בהתאם לתמ"א 13 ...

 2. גיליון 6840 עמוד 15 מתאריך 17/07/2014

  ... וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה פרדס חנה-כרכור, דרך הבנים 20 פרדס חנה-כרכור 37000 טלפון: 077-9779903, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il . מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: זבולון הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס ...

 3. גיליון 6822 עמוד 15 מתאריך 22/06/2014

  ... מספר 4 - שם האתר: מגדל המים באז"ר, כתובת: רח' אז״ר 5, גוש: 7168, חלקה: 139, דרגת שימור: ב', סוג האתר: מבנה. מספר 5 - שם האתר: דפוס אומנות (המשקם), כתובת: פרוג 6, גוש: 7168, חלקה: 122, דרגת שימור: ב', סוג האתר: מבנה. מספר 6 - שם האתר: בית הספר שנקר, כתובת: רח' אחד העם 12, גוש: 7170, חלקה ...

 4. גיליון 6816 עמוד 9 מתאריך 09/06/2014

  ... 96,669,000 פעולות כלליות - מפעל המים 168,306,000 סך הכול הוצאות כלליות 70,942,000 שכר עובדי חינוך 60,466,000 פעולות חינוך 131,408,000 סך הכול חינוך 5,621,000 שכר עובדי רווחה 24,855,000 פעולות רווחה ...

 5. גיליון 6807 עמוד 11 מתאריך 22/05/2014

  ... מס' 4 - שם האתר: מגדל המים באז״ר, כתובת: רח' אז״ר 5, גוש: 7168, חלקה: 139, דרגת שימור: ב', סוג האתר: מבנה. מס' 5 - שם האתר: דפוס אומנות (המשקם), כתובת: פרוג 6, גוש: 7168, חלקה: 122, דרגת שימור: ב', סוג האתר: מבנה. מס' 6 - שם האתר: בית הספר שנקר, כתובת: רח' אחד העם 12, גוש: 7170 ...

 6. גיליון 6804 עמוד 21 מתאריך 19/05/2014

  ... לרבות להגנה על הנוף ואיכות הסביבה בשטח התכנית בכללותה. ד.    קביעת הנחיות והוראות לפיתוח מערכות הדרכים, הניקוז, המים, הביוב, החשמל והתקשורת בשטח התכנית. ה.    מתן הנחיות והוראות לעריכת תכניות מפורטות עפ״י תכנית זו, ולהוראת היתרים בשטחים שמנותר ליתן בהם היתר עפ״י הוראות תכנית זו ...

 7. גיליון 6803 עמוד 2 מתאריך 14/05/2014

  ... אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל׳׳ה-1975י, מיניתי מיום ב' באדר ב' התשע׳׳ד (4 במרס 2014) את יונתן דולברג ואת אייל בן שלוש, לחברי מינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. י׳׳ג בניסן התשע׳׳ד (13 באפריל 2014) (חמ 3-1058) יאיר לפיד _    שר האוצר ...

 8. גיליון 6778 עמוד 16 מתאריך 01/04/2014

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ׳ישוב: נשר רחוב הבונים ורחוב המסילה . תכנית זו חלה על שטח הנמצא באזור התעשיה של נשר מצפון לדרך בר יהודה. גושים וחלקות: גוש: 11219, מוסדר, חלקות במלואן: 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61. קואורדינטה 203743 :X קואורדינטה 742991 :Y מטרת התכנית ...

 9. גיליון 6774 עמוד 3 מתאריך 20/03/2014

  ... א) נוסע באוטובוס ששילם את דמי נסיעתו בסכום נמוך מן הסכום שעליו לשלם בעד הנסיעה בקטע הדרך שבו הוא נוסע, ישלם תעריף מוגדל שדרך חישובו מפורטת בסעיף קטן (ב), כלהלן: טור ב' טור א' תעריף מוגדל בנסיעה שמחירה בטווח בשקלים חדשים בשקלים חדשים 90 ...

 10. גיליון 6774 עמוד 6 מתאריך 20/03/2014

  ... 10.    קביעת קווי בנייה מעל הקרקע ומתחת לקרקע. 11.    קביעת תכסית מקסימלית על-קרקעית של עד 65% משטח המגרש, 85% תת קרקעי (או בהתאם להנחיות רשות המים). 12.    קביעת מתן זיקת הנאה במרתף - 1 לגישה למתחם שכן. 13.    קביעת מתן זיקת הנאה להולכי רגל במדרכות לאורך רחוב הרכבת/ הצפירה. 14 ...