ד.ל. ברזיו - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6618 עמוד 16 מתאריך 27/06/2013

  2. גיליון 5789 עמוד 34 מתאריך 26/03/2008

    ... בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' סחרוב 5, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. גיל הררי, מפרק ד.ל. ברזיו בע׳׳מ (ח״פ 51-380437-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...