הגמל לתיווך - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6639 עמוד 3 מתאריך 01/08/2013

    ... לפי חוק שירות התעסוקה, התשי״ט-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיף 74(ב) לחוק שירות התעסוקה, התשי״ט-1959י (להלן - החוק), אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים ששמותיהם מפורטים להלן למפקחים לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי החוק בקשר לעובדים זרים או בקשר לתיווך עבודה בעניינם: מיכאל שמלה תמיר יאסו ...