הובלות פיטרו - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6535 עמוד 15 מתאריך 21/01/2013

    ... פיטרו שיווק רהיטים בע״מ )ח״פ 51-198937-8) אוהלים ועוד בע״מ (ח”פ 51-262027-9) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 12.00 ...

  2. גיליון 6285 עמוד 55 מתאריך 22/08/2011

    ... פיטרו - הכט יבוא ושיווק בע״מ )ח״פ 51-146986-8) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 17.7.2011 ...

  3. גיליון 5941 עמוד 38 מתאריך 21/04/2009

  4. גיליון 5679 עמוד 34 מתאריך 12/06/2007

    ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אהרון בירן, דירקטור נוסבוים הובלות בע״מ (ח״פ 51-311926-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...