זינף - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6647 עמוד 51 מתאריך 19/08/2013

    ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אריה פבר, עו״ד, מפרק זינף בע״מ (ח״פ 51-281126-6) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של ...

  2. גיליון 6561 עמוד 11 מתאריך 07/03/2013

    ... 6 5/07/201 1 איצקוביץ אפרהם זינף שמואל 1/62516 4 1/201 04/1 זינגר קויפמן חוה קויפמן דב 1/42174 0 29/00/201 בן אליי חגי בן אליי חדוה 1/72774 1/2007 37/1 אורלובסקי מקס אורליבסקיה צילה 1/72777 1 22/02/201 דואק אדוארד אהר ...

  3. גיליון 6154 עמוד 16 מתאריך 01/11/2010

    ... 10.00, ברח' אלמדינה, כפר קאסם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. עאמר עאדל, מפרק 864_ המחיר 6.48 שקלים חדשים זינף בע׳׳מ (ח״פ 51-281126-6) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...