חוות רותם - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6792 עמוד 8 מתאריך 27/04/2014

  ... 17 103 285/ 8 שם התכנית: חוות לולים - עין הבשור נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מסי: 7/ 03/ 285/ 8 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה היתרי ...

 2. גיליון 6696 עמוד 8 מתאריך 17/11/2013

  ... 4)    המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 5,311. (5)    המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 126. (6)    שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימה הם כמפורט להלן: טור א' אותיות הרשימה    טור ב' גל    1. ממן יעקב 2. רותם אופירה קא    1. אליאל שימי ...

 3. גיליון 6599 עמוד 53 מתאריך 23/05/2013

  ... 30043-02-10 33373 הרותם 19/26,אשעו2 21120750 בוחניק יניב-יצחק 09: 30 27/03/14 03/02/13 20348-02-13 30277 28/1 4 ,א ילת 70702216 2ן מ2גי יוגב 02: U 07/02/14 73/03/13 2292-03-13 31237 גרץ 3/8 ,באר שבע 02041388 ...

 4. גיליון 6527 עמוד 12 מתאריך 06/01/2013

  ... יח״ד רותם- אגודה שיתופית 379 1 נהריה עיריית נהריה 380 4 תל אביב 580057321 ויצו סניף תל אביב 381 20 כלל ארצי משרד ראש הממשלה-גמלאים-מיעוטים 382 1 עפולה 580051605 המפעל להכשרת ילדי ישראל ...

 5. גיליון 6510 עמוד 26 מתאריך 06/12/2012

  ... צו לפירוק האגודה חוות שמשון - חווה תורנית חקלאית אורגנית אגודה שיתופית בע׳׳מ, מס' אגודה 57-003465-2, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 6357, התשע׳׳ב, עמ' 1911, והואיל והפירוק הנ׳׳ל הושלם ביום 5.11.2012, ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד ...

 6. גיליון 6460 עמוד 24 מתאריך 16/08/2012

  ... ישוב: רכסים רחוב: גבעה ד. רחובות דקל, סביון, שיקמים, אשל, הדס, דפנה, תאנה, רותם, לילך וערבה גושים וחלקות: גוש: 10064 חלקות במלואן: 6 - 23, 27 - 28, 30 - 42, 47 - 58, 69 - 110, 112 - 143, 201 - 204. מטרת התכנית: א.    הגדרת זכויות בניה עבור קומת מרתפים, קומות עמודים ועליות גג ...

 7. גיליון 6349 עמוד 29 מתאריך 28/12/2011

  ... המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, חוות איבים, מועצה אזורית שער הנגב, ת”ד 50, שדרות, טל' 08-6899696. התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. צביקה קדמן יושב ראש ...

 8. גיליון 5961 עמוד 5 מתאריך 11/06/2009

  ... החברה לישראל בע”מ תזקיקי נפט בתי זיקוק לנפט בע”מ אישור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, רותם אמפרט נגב בע׳׳מ לא תסרב סירוב בלתי סביר לרכוש גפרית שמקורה מפז בית זיקוק אשדוד בע׳׳מ (להלן - בז׳׳א) ולא תפלה ברכישת גפרית את בז׳׳א ביחס לבתי זיקוק לנפט בע׳׳מ (להלן - בז׳׳ן ...

 9. גיליון 5494 עמוד 22 מתאריך 13/02/2006

  ... 63 2 בי"ס קיבוץ חצרים 64 5 בי"ס רותם - אשקלון 65 1 בי"ס רזיאל - נתניה 66 3 בי"ס רמות חפר/ מוא"ז עמק חפר 67 1 בי"ס שדה - שדה בוקר 68 2 בי׳׳ס שדות - בת חפר/מוא׳ז עמק חפר 69 5 ...

 10. גיליון 5492 עמוד 2 מתאריך 09/02/2006

  ... נור א-שמס, שוויכה, אכתבא, ארתח, דנבה, ח׳ירבת קפה, טול כרם, פרעון. אזור 23 - ארגמן, זבידת, מרג א-נע׳גה. אזור 24 - אלון מורה, דיר אל חטב, חוות סקאלי, סאלם, ראס אל עין. אזור 25 - מ.פ עין בית עילמא, מ.פ. בלטה, בית איבא, בית וזן, ג׳בל א-סרי, העסרכים, הר עיבל, זותא, חווה 5, חווה 6, חווה 7, מ.פ ...