טחנת קמח גולן - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6539 עמוד 19 מתאריך 29/01/2013

  ... טחנת קמח גולן בע״מ (ח׳׳פ 51-002669-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.3.2013 ...

 2. גיליון 6389 עמוד 16 מתאריך 12/03/2012

  ... כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מרדכי גולן, עו״ד, מפרק פרוייקט טחנת הקמח טבריה בע׳׳מ (ח״פ 51-219242-8) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.5.2012 ...

 3. גיליון 5913 עמוד 48 מתאריך 05/02/2009

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. ישראל חיים, רו״ח, מפרק טחנת קמח גולן בע׳׳מ (ח״פ 51-002669-3) (בפירוק מרצון ...

 4. גיליון 5656 עמוד 7 מתאריך 26/04/2007

  ... 5.    אחים ואחיות. 6.    הקצאת תקני כוח    אדם    סיעודי בבתי חולים. 7.    14.3.2007 8.    7.3.2007 לתקופה בלתי    מסוימת. 89/2007    .1 11.3.2007    . 2 3.    טחנת קמח דגן בע״מ ח.פ 510053960 טחנת קמח גולן בע״מ ח.פ 510026693 ט.ק דגן טכנולוגיות בע״מ ח.פ 511880601 ...

 5. גיליון 5642 עמוד 14 מתאריך 15/03/2007

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. ירון מהולל, עו״ד, מפרק טחנת קמח גולן בע״מ (ח״פ 51-002669-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...

 6. גיליון 5602 עמוד 17 מתאריך 30/11/2006

  ... טחנת קמח גולן בע׳׳מ    טחנת קמח הסכמתי למיזוג האמור ניתנת בתנאים ולפיהם, בין השאר, קודם לכניסתו של אישור המיזוג לתוקף וקודם להוצאתו של המיזוג אל הפועל, תמכור שטיבל את מלוא החזקותיה וזכויותיה ביבולית אשר תיעשה לצד שלישי שאינו קשור לשטיבל ותובא לאישורה המוקדם של הממונה. כל רכישה עתידית של זכות ...

 7. גיליון 5521 עמוד 137 מתאריך 26/04/2006

  ... מפעלי מתכת נצר סירני 55-000154-9 06/07/2003 קבוץ שער העמקים קמה - טחנת קמח - קבוץ שער העמקים ,1994שותפות מוגבלת מ.תאגיד : 550014005 כרומגן CHROMAGEN 55-000179-6 15/06/2004 ד.נ שדה גת נגבה קיבוץ נגבה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ת.ז : 570002170 ...