ט.י. צורן - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6737 עמוד 17 מתאריך 19/01/2014

  2. גיליון 6034 עמוד 22 מתאריך 17/12/2009

  3. גיליון 5727 עמוד 31 מתאריך 18/10/2007

    ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 18.9.2007, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדוארד פרסדנוב, ת׳׳ז 304286198, מהיישוב צורן ...

  4. גיליון 5518 עמוד 13 מתאריך 10/04/2006