ט.ל.ס. תקשורת - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6342 עמוד 40 מתאריך 15/12/2011

    ... תקשורת בע״מ (ח׳׳פ 277630-3- 51) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 1.12.2011 ...