יובל רביב מערכות מידע - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6355 עמוד 2 מתאריך 05/01/2012

    ... אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-1975י, מיניתי ביום י”ג באלול התשע׳׳א (12 בספטמבר 2011), את נטע דורפמן-רביב, ת׳׳ז 029501194, לחברה במינהלת הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. כ׳׳ט באלול התשע׳׳א (27 בספטמבר 2011) (חמ 3-1058) יובל שטייניץ ...

  2. גיליון 6084 עמוד 17 מתאריך 11/05/2010

    ... ענבל עיצובים בע״מ (ח”פ 51-362226-6) פי.ג'י.אל. מערכות תחבורה בע״מ )ח״פ 51-425937-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 9.4.2010 ...

  3. גיליון 5968 עמוד 38 מתאריך 22/06/2009

    ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יובל רביב, מפרק טל טמפו לייזר בע״מ (ח״פ 51-291912-7) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן ...