לחוש חשבון - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6471 עמוד 8 מתאריך 11/09/2012

    ... גוש נוכחי: 5872 - גוש ישן: 5641. מטרת התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ע'^ שימוש בחלל כלוא והרחבת מבואת כניסה. עיקרי הוראות התכנית: 1.    תוספת זכויות בניה 8 מ״ר לשטח עיקרי עבור הרחבת ׳חייד על חשבון חלל כלוא והרחבת מבואת כניסה. 2.    הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי עבור תוספת הבניה ...

  2. גיליון 6377 עמוד 70 מתאריך 15/02/2012

    ... 2622 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. יובל פלדה, עו״ד, מפרק צבי פרידמן יעוץ והנהלת חשבונות בע׳׳מ (ח״פ 51-154655-8 ...

  3. גיליון 6255 עמוד 27 מתאריך 26/06/2011

    ... עיקרי הוראות התכנית: 1. תוספת זכויות בנייה 8 מ׳׳ר לשטח עיקרי בעבור הרחבת יח׳׳ד על חשבון חלל כלוא והרחבת מבואת כניסה. 2. הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי בעבור תוספת הבנייה. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ...