ליד אי פי סיסטמס - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 5700 עמוד 42 מתאריך 08/08/2007

    ... כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום 10.9.2007 ...