ליטו רכב - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6539 עמוד 17 מתאריך 29/01/2013

  ... ליטו רכב בע׳׳מ )ח״פ 373306-3- 51) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 5.3.2013 ...

 2. גיליון 6524 עמוד 16 מתאריך 02/01/2013

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. שרגא בר, מפרק ליטו רכב בע״מ (ח״פ 51-373306-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של ...

 3. גיליון 6038 עמוד 28 מתאריך 28/12/2009

  ... ביום 25.2.2010, בשעה 10.00, בקרית שמונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. גד יעקב, מפרק פחחות רכב במוסך אהרון ויהושע )94( בע׳׳מ (ח״פ 51-196462-9) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 4. גיליון 5429 עמוד 19 מתאריך 25/08/2005

  ... 6065 מזגני רכב ויחידות קירור לרכבים ליטו גרופ בע׳׳מ (לשעבר קיש קרור בע”מ) מוצרי פלסטיקה הנדסית אלכסנדרוביץ פלסטיקה הנדסית וגומי בע״מ 6084 ב. לאישור בתנאים של המיזוגים בין החברות כלהלן: מס'    שמות החברות המתמזגות    העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות ...