מדלידר - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6735 עמוד 7 מתאריך 13/01/2014

    ... 9.3.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' בעלי מלאכה 26, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אבי אוחיון, מפרק מדלידר אפ סי אי בע״מ (ח״פ 51-452539-3) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

  2. גיליון 6584 עמוד 84 מתאריך 30/04/2013

    ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. עדו נחום, עו״ד, מפרק מדלידר אפ סי אי בע״מ (ח״פ 51-452539-3) (בפירוק מרצון ...