מלונית בית במושבה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6739 עמוד 21 מתאריך 20/01/2014

  ... למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם, כרמיאל, טלפון: 04-9580693 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989 ...

 2. גיליון 6236 עמוד 31 מתאריך 15/05/2011

  ... צומת בית המכס העליון נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 16392, שינוי לתכנית תמ”מ 2. גושים וחלקות: גוש: 201000, חלקי חלקות: 1, 32. מטרת התכנית: הקמת מלונית בת 24 חדרים. עיקרי הוראות התכנית: א. ייעוד שטח למלונאות ונופש ...

 3. גיליון 5973 עמוד 41 מתאריך 06/07/2009

  ... גושים וחלקות: גוש: 200001, חלקי חלקה: 2. מטרת התכנית: הקמת אזור תיירות הכולל 6 מלוניות במתחמים נפרדים. התכנון מבוסס על המפנה הנופי הייחודי משולי היישוב לכיוון הכנרת וסוסיתא. עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לייעוד תיירות, שצ”פ, שפ׳׳פ, דרך משולבת ושבילים. ב. קביעת הוראות בניה ...

 4. גיליון 5759 עמוד 20 מתאריך 08/01/2008

  ... מטרת התכנית: א. התוויית מסגרת תכנונית לשינוי זכויות בניה כולל תוספת אחוזי בניה, כדי לאפשר בניית חדרי אירוח ומגורי עובדים במסגרת אכסון תיירותי. תתאפשר בניית מלונית שבה 11 יחידות אירוח, ובניית בית למגורי עובדי/בעלי המלונית. ב. הסדרת חניות בתחומי המגרש כולל דרך גישה אל המלונית במפלס קומת הכניסה מכיוון ...