מלונית בית הכרם - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6866 עמוד 7 מתאריך 31/08/2014

  ... התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם הודעה בדבר הפקדת תכנית איחוד וחלוקה נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ...

 2. גיליון 6739 עמוד 21 מתאריך 20/01/2014

  ... למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם, כרמיאל, טלפון: 04-9580693 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989 ...

 3. גיליון 6236 עמוד 31 מתאריך 15/05/2011

  ... צומת בית המכס העליון נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 16392, שינוי לתכנית תמ”מ 2. גושים וחלקות: גוש: 201000, חלקי חלקות: 1, 32. מטרת התכנית: הקמת מלונית בת 24 חדרים. עיקרי הוראות התכנית: א. ייעוד שטח למלונאות ונופש ...

 4. גיליון 5815 עמוד 33 מתאריך 05/06/2008

  ... מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג/6049ו שם התכנית: הרחבת העיר אל-שאג'ור לכיוון צפון , שכונה בת 0ו6 יח״ד נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית ...

 5. גיליון 5531 עמוד 9 מתאריך 23/05/2006

  ... למסחר ו/או מלונית ו/או משרדים. (7)    ״תכנית מיתאר מקומית מסי 10252״, שינוי לתכנית 3000/ב. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, רחי בית חנינה החדשה, חוד אל טאבל, השטח שבין קואורדינטות אורך 221.200-221.100 לבין קואורדינטות רוחב 638.720638.770 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30607, ח״ח 80 ...