מסלול מהיר - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6612 עמוד 41 מתאריך 20/06/2013

  ... בע״מ (להלן - צינור הגז(. המסלול הנכון להרחבת הקיבולת ממאגר תמר (כאמור בסעיפים 2.3-2.6 להחלטה), מורכב משלושה רבדים: הקמת מדחסים בתחנת הקבלה באשדוד, השמשת מאגר מרי B לאחסון, והקמת כניסה נוספת ממאגר תמר למערכת ההולכה הארצית באשקלון. הגדלת קיבולת קליטת הגז הטבעי בתחנת הקבלה באשדוד באמצעות מדחסים 9 ...

 2. גיליון 6405 עמוד 3 מתאריך 25/04/2012

  ... ע”א ,67/0,, עיריית ראשון לציון נ' בנק הפועלים ע”מ, תק-על 2005(4) 2872 (2005): ”מנגנון גבייה זה נועד ליצור מסלול מינהלי מהיר ויעיל לגביית מיסים בצד ההסדר הקבוע בחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-967, (להלן - חוק ההוצאה לפועל) לגביית חובות פסוקים ואחרים.” (שם, בסעיף 3 לפסק דינה של השופטת חיות). ראו חוק קיזוז ...

 3. גיליון 6080 עמוד 29 מתאריך 28/04/2010

  ... הודעה בדבר הפקדת תכנית דרך ברמה מפורטת מס' תדמת/2013שם התכנית: נתיב מהיר דרך מס' 1 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב מופקדת תכנית דרך ברמה מפורטת מס' תדמת/2013, שינוי ...

 4. גיליון 5908 עמוד 23 מתאריך 29/01/2009

  ... הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית שם התכנית: מסלול ירוק לבניה במרכז העיר נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965, בדבר הכנת ”תכנית מיתאר מקומית מס' הר/מק/2000/א/4”. עיקרי התכנית: א) יצירת מסלול מהיר לאישור תוספת אחוזי בניה וציפוף המגורים בבניה רוויה חדשה במרכז העיר ...

 5. גיליון 5570 עמוד 11 מתאריך 28/08/2006

  ... וים לשימור ושחזור, הכל לפי הוראות תכנית זו; ד) שינוי ייעוד משטח לעיצוב נוף בשולי דרך מהירה (הכלול בדרך) לדרך מוצעת ולשצ”פ מעל דרך מוצעת מקורה, שינוי ייעוד מדרך מאושרת לשצ”פ; ה) שינוי בהתוויית מסלולי הנסיעה של דרך איילון דרום: 1) המסלול לכיוון צפון יוסט דרומה; 2) המסלול לכיוון דרום יוסט צפונה; ו ...

 6. גיליון 5544 עמוד 12 מתאריך 25/06/2006

  ... מס' 1940 (למעט חלקי מבנה לא מאוחרים, המיועדים להריסה) וקביעת בית הביל”וים לשימור ושחזור, הכל לפי הוראות תכנית זו; ד) שינוי ייעוד משטח לעיצוב נוף בשולי דרך מהירה (הכלול בדרך) לדרך מוצעת ולשצ”פ מעל דרך מוצעת מקורה, שינוי ייעוד מדרך מאושרת לשצ”פ; ה) שינוי בהתוויית מסלולי הנסיעה של דרך איילון דרום: 1 ...