נווה בראשית - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6618 עמוד 60 מתאריך 27/06/2013

  ... נווה אורן 08: 30 22/10/14 27/05/13 3012-05-13 38051 לה גאדדיה 37/1,תל אביב ייפו 34323659 נוי ברק 08: 30 12/06/14 16/05/13 25261-04-13 38811 ההסתדתת 9/0,הרצלייה 50505742 ור אליעזר 08: 30 12/06/14 16/05/13 ...

 2. גיליון 6597 עמוד 12 מתאריך 23/05/2013

  ... 19/06/2011 חלוקת מלגה לשחקן / שחקנית המצויים בראשית דרכם האמנותית כדי לסייע בידם להמשיך את לימודיהם בישראל ולמען יקדישו מכישוריהם ומיכולתם בין השאר ללימוד והחדרת תולדות התאטרון העברי בישראל והתפתחותו ו/או מורשת מדינת ישראל והקמתה ובכפוף להוראות הצוואה קרן על שם אהלה הלוי ז׳׳ל ...

 3. גיליון 6589 עמוד 5 מתאריך 07/05/2013

  ... בהתאם לתקנה 13(ג) לתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-1982י, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-21953, מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן מצרכים בתו-תקן, שנתן מכון התקנים הישראלי: המצרך שלגביו ניתן ההיתר שם בעל ההיתר מספר ההיתר תאריך מתן ...

 4. גיליון 6565 עמוד 12 מתאריך 19/03/2013

  ... מיקום/כתובת: תל אביב, רח' בית אל 21-13, שכי נווה שרת. מטרת התכנית: א) ביצוע איחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלים בחלקות מס' 67, 68 במתחם בית אל, בלא שינוי בייעודי הקרקע מתכנית מאושרת מס' תא/3463; ב) כל הוראות הבנייה בהתאם לתכנית תא/3463. ילקוט הפרסומים 6565, ח' בניסן התשע׳׳ג, 19.3.2013 3598 ...

 5. גיליון 6558 עמוד 15 מתאריך 05/03/2013

  ... 3)    מימוש הכספים מתוך סכום הערבות שנתן לשם כך המוסד במסגרת הבקשה לתמיכה שהגיש, אם ניתנה; (4)    קיזוז הסכום מכספי תמיכות עתידיות למוסד מהמשרד; ועדת התמיכות רשאית להחליט כי הקיזוז ייעשה בשיעורים; (5)    קיזוז הסכום מכספי תמיכות עתידיות למוסד ממשרדים אחרים; ועדת התמיכות רשאית להחליט כי ...

 6. גיליון 6531 עמוד 18 מתאריך 15/01/2013

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי נווה יעקב, רח' דב בר יקר 1414, קואורדינטה 223.228 :X, קואורדינטה 638.625 :Y; גוש 30644 , חלקה 14, הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים 1 מיוחד למגורים ב'; ב) קביעת הבינויים האלה בשטח: 1) קביעת ...

 7. גיליון 6515 עמוד 12 מתאריך 17/12/2012

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, נווה הדר, רח' הפלמ׳׳ח 35 - גוש 6566, חלקה 102. מטרת התכנית: א) ביטול החלוקה שהיתה קבועה בתכנית הראשית; ב) קביעת גודל מגרש מינימלי כלהלן: חלקה 102 מ-900 מ”ר ל-2 יח”ד ו-600 מ”ר ל-1 יח”ד, ל-1,500 ל-3 יח”ד בתכנית זו. עיקרי הוראות התכנית: א) מגרשים 102/1 ...

 8. גיליון 6513 עמוד 26 מתאריך 16/12/2012

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ״שוב: טירת כרמל רחוב: עגנון ש", 12, שכונת המגורים הדרומית של טירת הכרמל (גיורא-יוספטל), ב ין הרחובות וייצמן, נתן אלבז, א.ד. גורדון ועגנון גושים וחלקות: גוש: 10679 חלקות במלואן: 63. מטרת התכנית: הקניית זכויות בנייה למתחם, הסדרת הבינוי הקיים בשטח בית הספר, הקצאת ...

 9. גיליון 6507 עמוד 21 מתאריך 03/12/2012

  ... 3)    ”תכנית מס' תא/מק/4035”, מבנה דרך עילי למוזאון גוטמן, שינוי לתכניות 2277, 3305. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אביב-יפו, שכ' נווה צדק, רח' שמעון רוקח 19, 21 - גוש 6929 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 131, 132 בשלמותן, ח”ח 171. 1421 ילקוט הפרסומים 6507, י”ט בכסלו התשע׳׳ג, 3.12.2012 ...

 10. גיליון 6507 עמוד 22 מתאריך 03/12/2012

  ... מטרת התכנית: הוספת מבנה דרך עילי (גשר למעבר הולכי רגל) מעל רחוב נווה צדק לחיבור פונקציונלי של שני אגפי מוזאון גוטמן.    (2) עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת מבנה דרך עילי מעל שביל להולכי רגל; ב) קביעת הוראות בנייה למבנה הדרך העילי ובכלל זה הוראות עיצוב; ג) שינוי הוראות תכנית 2277 בדבר תוספת למבנה ...