נווה בראשית - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6283 עמוד 9 מתאריך 18/08/2011

  ... 1) ”תכנית מפורטת מס' רג/מק/1411/א”, שינוי לתכנית 340 על תיקוניה, שינוי לתכניות מק/1221, מק/1411. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, בין הרחובות ארנון ונווה יהושע - גוש 6180, חלקות 88-84 בשלמותן, ח”ח 89; גבולות התכנית: מצפון - רח' ארנון, ממזרח -חלקות 633 (92) ו-83 בגוש 6180, מדרום - רח' ...

 2. גיליון 6254 עמוד 117 מתאריך 23/06/2011

  ... דבורה הנביאה 14, ראשון לציון 39972773 בר-אל נתן מירית 05/05/11 43570-05-10 24507 ביאליק 1/5 כ', רמת גן 319255642 ברנשטיין אלה 14/04/11 42988-05-10 24655 אנילביץ 15/1, ראשון לציון 40465387 גבאי ארז דוד 08/05/11 ...

 3. גיליון 6222 עמוד 27 מתאריך 10/04/2011

  ... רח' הגליל 41, נווה שאנן. גושים וחלקות: גוש: 10880, חלקה במלואה: 78, חלקי חלקה: 100. מטרת התכנית: תוספות בניה למבנה קיים תוך הגדרתו כמבנה לשימור וקביעת שימוש לבנק במבנה. עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת שימוש לבנק בקומת הקרקע ובקומה א' של הבניין לשימור. ב. הגדרת המבנה הקיים כמבנה לשימור ...

 4. גיליון 6202 עמוד 23 מתאריך 22/02/2011

  ... בהתאם לתקנה 13(ג) לתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ׳׳ב-1982י, מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן מצרכים בתו-תקן, שנתן מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים, התשי”ג-1 21953: המצרך שלגביו ניתן ההיתר שם בעל ההיתר מספר ההיתר תאריך מתן ההיתר ...

 5. גיליון 6175 עמוד 5 מתאריך 20/12/2010

  ... מתנס נאות הרצל 110 נווה הורים 111 עמותת זרחה השמש ליעקב 112 עמותת עמיחי 113 עמותת ענבל - מרכז קהילתי ויצ 114 עמותת קו לעובד - תל אביב 115 קופת חולים כללית - דן 116 קופת חולים כללית - הנגב-מינהל 117 ...

 6. גיליון 6153 עמוד 5 מתאריך 28/10/2010

  ... אחרת, כי מספרם פחת, יחושב מספר החניכים או החניכים הזכאים כאילו היה מספרם החל בראשית שנת הלימודים שבעבורה משולמת התמיכה כמספר המופחת שנמצא בביקורת. (ה)    התקיים האמור בסעיף קטן (ד/ יחולו הוראות הנוהל הכללי. (ו)    בכל מקרה לא יעלו הסכומים המתקבלים בעד חניך זכאי ממשרדי הממשלה השונים מתקצוב ...

 7. גיליון 6140 עמוד 49 מתאריך 07/10/2010

  ... מטרת התכנית: שיפור התוואי הגאומטרי של כביש 75 בין צומת רמת ישי לצומת נהלל, פתרון בעיות תחבורתיות (קיבולת) ובטיחות, שיפור שדה ראייה, הסדרת כניסות ליישובים הקיימים ולמכון חקלאי נווה יער, הסדרת מעברים חקלאיים בין היישובים לשטח העיבוד, לרבות דרכים חקלאיות, הסדרת מעבירי מים של נחלים: א. שינוי ייעוד מקרקע ...

 8. גיליון 6116 עמוד 18 מתאריך 05/08/2010

  ... שם התכנית: הרחבות דיור ותוספת קומה בנווה יעקב, רח' כפר עיברי 28-26 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' 3822/ה, שינוי לתכניות ...

 9. גיליון 6114 עמוד 105 מתאריך 29/07/2010

  ... 0 2/04/201 1 בנדרסקי נתן בנדרסקך סוניה 1/4900 5 1906/ו13/0 נזחנאי ארה ראשית ווסןנ 1/4200 55 04/00/5005 אשכנזי יעקב ובשעת דוד 1/49022 27/00/2005 בכור אהרן ירון בכור נעי־ם 1/49023 0 18/02/201 צלכן רחל, רוילן־בן ישרת ל ...

 10. גיליון 6107 עמוד 14 מתאריך 14/07/2010

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, שכ' נווה נוי - גוש 39698 מוסדר (חלק מהגוש), חלקות 25-17, 30, 35, 39, 40 בשלמותן, ח״ח 16, 26, 31, 36, 44, 47. עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בניין צדי מ-5 מ' ל-4.5 מ'; ב) שינוי הוראות והנחיות בניה בדבר בינוי: 1) הגדלת תכסית קרקע; 2) שינוי מרווחי בניה; ג ...