נווה בראשית - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6105 עמוד 40 מתאריך 08/07/2010

  ... רחוב החולה 14-8, נווה יהושע. גושים וחלקות: גוש: 6180, חלקות במלואן: 496, 516, 520, 531, חלקי חלקה: 125. גוש: 6181, חלקות במלואן: 637, 638, חלקי חלקות: 611, 640. מטרת התכנית: חלוקה חדשה של מגרש, כמשמעותו בפרק ג', סימן ז', בלא הסכמת בעלים ובלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד בתחום התכנית, כלומר: 1 ...

 2. גיליון 6073 עמוד 17 מתאריך 24/03/2010

  ... שם התכנית: שינויי ייעוד משטח בייעוד מלאכה לייעוד מגורים, מסחר ומשרדים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 77 + 78 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית, וקביעת תנאים מס' רש/659/א/77/1. תחום התכנית: רמת השרון. אזור תעשיה נווה מגן. גושים וחלקות: גוש: 6418, חלקי חלקה: 41 ...

 3. גיליון 6071 עמוד 16 מתאריך 18/03/2010

  ... נווה צדק, רח' שלוש 30, סמטת יחיאלי 10-8 - גוש 6928 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 19, 20 בשלמותן. מטרת התכנית: א) תכנון מחדש של מתחם הבניה הכולל שילוב של בניה חדשה עם מבנה קיים לשיפוץ בהתאם לאופי האזור, בלי לשנות את היקף נפחי הבניה לפי תכנית ראשית; ב) שינוי הוראות הבינוי לפי תכנית ראשית, על ידי תוספת ...

 4. גיליון 6052 עמוד 25 מתאריך 21/01/2010

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב מעגלות הרב פרדס. שכונת נווה יעקב. מדרון ריק באמצע האזור של בנייני מגורים הפונה לרח' מעגלות הרב פרדס. קואורדינטה X639/000, קואורדינטה Y223/200. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: רישום בשטח לא מוסדר: גוש: 30645, חלקי חלקה: 69 ...

 5. גיליון 6005 עמוד 7 מתאריך 15/10/2009

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אביב-יפו, שכ' שבזי ונווה צדק, רח' דגניה 24, 26, רח' פינס 11 - גוש 7420 מוסדר, חלקות 41, 42 בשלמותם. מטרת התכנית: שיפור איכות התכנון על ידי איחוד חלקות. עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד חלקות 41 ו-42 בגוש 7420 למגרש בניה אחד ששטחו 628 מ”ר; ב) שינוי בקווי בניין ...

 6. גיליון 5983 עמוד 12 מתאריך 26/07/2009

  ... מילגות לתלמידים אור בראשית (ע״ר) 58-050545-1 הוד השרון ל' שבט תשס״ט (24/02/2009) בתי כנסת אהל משה קרטשניף - בני ברק (ע״ר) 58-050546-9 עין מאהל ל' סיון תשס״ט (22/06/2009) חינוך אלמוסטפא לחינוך ותרבות (ע״ר) 58-050547-7 חיפה ...

 7. גיליון 5979 עמוד 10 מתאריך 22/07/2009

  ... רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן לפי תקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-1982 בהתאם לתקנה 13(ג) לתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ״ב-1982י, מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים לסמן מצרכים בתו-תקן, שנתן מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים, התשי״ג-21953 ...

 8. גיליון 5960 עמוד 12 מתאריך 03/06/2009

  ... הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' תא/ו350 שם התכנית: תפרי נווה צדק דרום נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס ...

 9. גיליון 5932 עמוד 27 מתאריך 19/03/2009

  ... שכונה: נווה רבין; גושים וחלקות: גוש: 7408, חלקה במלואה: 54. מטרת התכנית: ניוד זכויות בניה במסגרת שטחי שירות מאושרים, מתחת לפני הקרקע אל מעל לפני הקרקע כדי לאפשר סגירת פתחים ברצפת מבואות הכניסה לדירות במרבית קומות הבניין. עיקרי הוראות התכנית: 1. ניוד של 650 מ׳׳ר שטחי שירות מתחת לפני הקרקע ...

 10. גיליון 5924 עמוד 8 מתאריך 03/03/2009

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אביב-יפו. רח' גרינבוים 37, 39, 41. מרכז נווה עופר הנמצא בפינת הרחובות גרוסמן, גרינבויים ושקד וגובל במזרח במגרשי מגורים שעל חלקות 74, 75 בגוש 6993; גושים וחלקות: גוש: 6993, חלקה במלואה: 67, חלקי חלקות: 79 - 81 ...