נווה בראשית - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5646 עמוד 7 מתאריך 28/03/2007

  ... נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בישיבתה מס' 481, מיום י׳׳ח בשבט התשס׳׳ז (6 בפברואר 2007) החליטה על העברת תכניות מיתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי - תמ”א/37/ב/1 מערכת הולכה מכלול יבשתי צפוני מתחנת הכוח גזר ועד לחיפה עם שלוחות לירושלים, לאלון התבור ולנווה אור (בקעת הירדן) ותמ״א/37/ה/1 ...

 2. גיליון 5643 עמוד 13 מתאריך 22/03/2007

  ... מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' תא/2603/א שם התכנית: ביטול הגבלת שטח ליח״ד לאחר הרחבה, שכונת נווה עופר נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' תא/2603/א, שינוי לתכנית תא/2603 ...

 3. גיליון 5620 עמוד 15 מתאריך 25/01/2007

  ... שכ' נווה שרת בגבול עם שכ' צהלה מצד מערב, רח' אדירים 42-18 - גוש 6335, חלקות 310, 311; גבולות התכנית: מצפון: חלקת מגורים בהמשך רח' אדירים, מדרום: שטח ציבורי פתוח, ממערב: רח' אדירים, מס' בתים 27-15, ממזרח: מגרש להקמת מבני ציבור. מטרת התכנית:    שיפור התכנון הקיים על ידי: א) איחוד מגרשים ...

 4. גיליון 5620 עמוד 19 מתאריך 25/01/2007

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, נווה הדר, רח' אלוף הניצחון 18 - גוש 6566, חלקה 33. מטרת התכנית: א) ביטול החלוקה שהיתה קבועה בתכנית הראשית בהסכמת הבעלים; ב) שינוי בגודל מגרש מינימלי ובהוראות הבינוי הקבועים בתכנית; ג) שינוי בקו בנין לבניה קיימת ולבניה מוצעת הקבוע בתכנית. כל מעוניין ...

 5. גיליון 5592 עמוד 7 מתאריך 30/10/2006

  ... 16; גבולות התכנית: לרח' יוסף קארו 9-7: בצפון - חלקה 314, במערב - חלקה 7, בדרום - רח' קארו, במזרח - רח' הנצי׳׳ב; לשד' יהודית 23: בצפון - חלקה 82, במערב -חלקה 80, בדרום - שד' יהודית, במזרח - רח' נתן ילין מור. מטרת התכנית: שמירת אופיו האדריכלי של הבנין בחלקה 81, שד' יהודית 23, ושיפור תנאי הדיור ...

 6. גיליון 5587 עמוד 15 מתאריך 05/10/2006

  ... נווה צדק, רח' שלוש 27 - גוש 6929, חלקה 78. עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקווי בנין הקבועים בתכנית הראשית; ב) שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר עיצוב אדריכלי; ג) הגדלת מספר יחידות הדיור המותרות ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום, במשרדי מינהל ההנדסה ...

 7. גיליון 5582 עמוד 29 מתאריך 25/09/2006

  ... עיקרי הוראות התכנית: התחדשות עירונית למתחם בית אל, בשכונת נווה שרת, וזאת על ידי: א) מתן אפשרות לפינוי בשלבים של 368 יח”ד הקיימות ב-21 מבנים, ובניה מחדש בשלבים של 875 יח”ד ב-18 מבנים חדשים; ב) קביעת זכויות בניה והוראות בינוי; ג) קביעת תנאים לתוספת יח”ד ולתוספת זכויות בניה; ד) קביעת זיקות הנאה להולכי ...

 8. גיליון 5580 עמוד 20 מתאריך 21/09/2006

  ... העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יהוד-נווה אפרים, רח' מרבד הקסמים 6, יהוד-נווה אפרים 56100. התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. מרחב תכנון מקומי כפר סבא הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר ...

 9. גיליון 5572 עמוד 2 מתאריך 31/08/2006

  ... א)    יום זיכרון שנתי בבית העלמין - עד 2 נקודות; (ב)    יום עיון ביום הזיכרון - עד 3 נקודות; (2)    החזקת ארכיון וספריה לזכר הרב הנפטר הפתוחים לעיון הציבור פעמיים בשבוע לפחות, 4 שעות לפחות בכל פעם - עד 30 נקודות: (א)    ארכיון - עד 10 נקודות; (ב)    ספריה - נקודה אחת לכל 1,000 ...

 10. גיליון 5557 עמוד 7 מתאריך 20/07/2006

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל-אביב-יפו, שכי נווה צדק, רחי שלוש 32 - גוש 6928, חלקות 21, 22. עיקרי הוראות התכנית: שינוי בהוראות התכנית הראשית כדי להתאים את התכנון למגרש ולסביבתו הקרובה, כל זאת על ידי: א) שינוי בקווי הבנין הקבועים בתכנית הראשית; ב) שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר עיצוב ...