נווה בראשית - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5539 עמוד 9 מתאריך 13/06/2006

  ... נתן אלנתן ממלא מקום יושב ראש ועדת המשנה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו מרחב תכנון מקומי בני ברק הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור ”תכנית מיתאר מקומית מס' בב/מק/742”, שינוי לתכניות מיתאר בב/105/א, בב/105 ...

 2. גיליון 5427 עמוד 24 מתאריך 17/08/2005

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, שני נווה ארזים, רח' יחזקאל 24 - גוש 6019, ח”ח 156; גבולות התכנית: מצפון - רח' יחזקאל, מדרום - חלקה 390, במערב - ח”ח 156, במזרח - רח' בצלאל. עיקרי הוראות התכנית: א) ביטול חלק מההפקעה להרחבת דרך - רחוב בצלאל; ב) החזרת אותו חלק מההפקעה לחלקה המקורית, מס' 156 ...

 3. גיליון 5427 עמוד 39 מתאריך 17/08/2005

  ... נווה זאב, רובע נווה זאב, פלח 7 - גוש חלוצה 2 שומה, ח”ח 3; גוש 38059, שומה, חלקה 1. עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים בצפיפות בינונית לאזור מגורים מיוחד; ב) חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים; ג) הקמת 400 יחידות דיור; ד) קביעת זכות מעבר משותפת להולכי רגל ורכבים בין מגרשים עם רישום זיקת ...

 4. גיליון 5419 עמוד 12 מתאריך 24/07/2005

  ... גבולות התכנית: במזרח - נווה מונסון, בצפון - מגרש 32, נוה רבין, בדרום - מגרש 29, נוה רבין עיקרי הוראות התכנית: שינוי ההוראות בדבר בינוי בענין החלוקה בין מספר חניות מתחת לפני הקרקע ומעל לפני הקרקע, בגלל צורתם המיוחדת וגודלם של מגרשים 30 ו־ 31. מספר החניות הנדרש על פי הוראות התכנית הראשית מאא/ במ ...

 5. גיליון 5417 עמוד 10 מתאריך 17/07/2005

  ... 3)    ׳תכנית מיתאר מפורטת מס' מאא/מק/1074 (3/90/3)׳, שינוי לתכנית מיתאר מאא/במ/3/90. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור יהודה, שכ' נווה רבין - גוש 7408 (סופי), חלקות 82-11 (סופיות); גושים וחלקות ישנים: גוש 6502, חלקה 155, ח׳ח 156; גוש 6503, חלקות 14-1, 24, 25, 47-43, 49, 61-51, ח׳ח 38 ...